Open/Close Menu

Privacyverklaring (versie: 12/2017)

Wij zijn erg blij met uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming staat bij de directies van UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG en eraan gelieerde ondernemingen (hierna worden deze bedrijven tezamen als "uvex group" aangeduid) hoog op de agenda. Gebruik van de websites van de uvex group is in principe mogelijk zonder dat u persoonsgegevens hoeft op te geven. Indien een betrokkene via onze website een beroep wil doen op bijzondere diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er voor een dergelijke verwerking geen wettelijk grondslag bestaat, vragen wij in het algemeen om toestemming door de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor de uvex group in het desbetreffende land geldende bepalingen inzake gegevensbescherming. Door middel van deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek over aard, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens informeren. Verder worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring van de hun toekomende rechten bewustgemaakt.

De uvex group heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen uitgevoerd om een zo sluitend mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desondanks kan de gegevensoverdracht via het internet hiaten in de beveiliging vertonen, zodat een volledige bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens ook op andere manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

 

1. Definities

De privacyverklaring van de uvex group berust op de begrippen die door de Europese wetgever bij de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn gebruikt. Onze privacyverklaring dient zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te garanderen willen wij vooraf de gebruikte begrippen toelichten.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

 

 • a)    persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen "betrokkene"). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer bijzondere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b)    betrokkene

Betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • c)    verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 • d)    beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e)    profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 • f)     pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 • g)    verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 • h)    verwerker

Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i)      ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

 • j)      derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. Met betrekking tot een onderneming van de uvex group gelden de aan deze onderneming gelieerde ondernemingen niet als derde. 

 • k)    toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

 

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Duitsland
Tel.: 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Website: www.uvex.de

 

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Duitsland
Tel.: + 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Website: www.uvex.de

Iedere betrokkene kan zich te allen tijde bij alle vragen en voorstellen met betrekking tot de gegevensbescherming rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden.

 

4. Cookies

De websites van de uvex group maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een webbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenoemde cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige identificator van het cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks aan de hand waarvan websites en servers kunnen worden gekoppeld aan de concrete webbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Dit maakt het voor de bezochte websites en servers mogelijk om de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan via de eenduidige cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door gebruik te maken van cookies kan de uvex group gebruikersvriendelijke diensten aan de gebruikers van deze website ter beschikking stellen, wat zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk is.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en het aanbod op onze website voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Zoals gezegd stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die van cookies gebruikmaakt, hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website en het op het computersysteem van de gebruiker geplaatste cookie wordt gedaan. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagen in de onlineshop. De onlineshop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte webbrowser verhinderen en daarmee de toestemming voor het plaatsen van cookies permanent intrekken. Verder kunnen al geplaatste cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Dit is in alle gangbare webbrowsers mogelijk. Wanneer de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte webbrowser deactiveert, zijn in sommige gevallen niet alle functies van onze website volledig te gebruiken.

 

5. Vastlegging van algemene gegevens en informatie

De websites van de uvex group leggen iedere keer dat ze door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem worden opgeroepen, diverse algemene gegevens en informatie vast. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. De volgende gegevens en informatie kunnen worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het door het toegang verkrijgende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de website vanaf waar een toegang verkrijgend systeem op onze website terechtkomt (zogenoemde verwijzende site), (4) de subpagina's die via een toegang verkrijgend systeem op onze website worden aangestuurd, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een IP-adres (Internet Protocol), (7) de internetserviceprovider van het toegang verkrijgende systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie die dienen voor het afwenden van gevaren bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de uvex group geen conclusies ten aanzien van de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de content van onze website correct te leveren, (2) de content van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente goede werking van onze IT-systemen en de techniek van onze website te waarborgen, alsmede om (4) strafvervolgingsautoriteiten in het geval van een cyberaanval de voor strafvervolging noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door de uvex group daarom enerzijds statistisch geanalyseerd en anderzijds geanalyseerd om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen onze onderneming te verbeteren en uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene opgegeven persoonsgegevens opgeslagen.

 

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met opgave van persoonsgegevens te laten registreren. Welke persoonsgegevens hierbij aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het desbetreffende invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik bij de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienst, doorgeven die deze gegevens eveneens uitsluitend voor intern gebruik verwerkt. Hiervoor kan de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk worden gesteld.

Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke wordt verder het door de internetserviceprovider (ISP) van de betrokkene toegekende IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen omdat alleen op die manier het misbruik van onze diensten kan worden voorkomen. Indien nodig kunnen gepleegde strafbare feiten aan de hand van deze gegevens worden onderzocht. In zoverre is opslag van deze gegevens noodzakelijk ter bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke plicht tot doorgifte bestaat of de doorgifte dient voor strafvervolging.

De registratie van de betrokkene waarbij persoonsgegevens vrijwillig worden opgegeven, heeft voor de verwerkingsverantwoordelijke tot doel, content, zaken en/of diensten aan de betrokkene aan te bieden, die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde wijzigen of deze volledig uit het gegevensbestand van de verwerkingsverantwoordelijke laten verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt te allen tijde aan iedere betrokkene op aanvraag informatie over welke persoonsgegevens van de betrokkene zijn opgeslagen. Verder rectificeert of wist de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of aanwijzing van de betrokkene, voor zover dat niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Een in deze privacyverklaring bij name genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan de betrokkene in dit verband als contactpersoon ter beschikking. 

 

7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de websites van de uvex group wordt gebruikers de mogelijkheid gegeven, zich op de nieuwsbrief van onze onderneming te abonneren. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het hiervoor gebruikte invoerscherm.

De uvex group informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over het aanbod van de onderneming. De nieuwsbrief van onze onderneming kan door de betrokkene in principe alleen worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de verzending van nieuwsbrieven laat registreren. Naar het door een betrokkene voor de verzending van nieuwsbrieven ingevoerde e-mailadres wordt om juridische redenen een bevestigingsmail volgens de double-opt-in-methode verstuurd. Deze bevestigingsmail dient ter controle of de houder van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij verder het door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene toegekende IP-adres, het op het moment van aanmelding gebruikte computersysteem en de datum en het tijdstip van aanmelding op. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient daarom de juridische bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruikt. Verder zouden abonnees van de nieuwsbrief via e-mail kunnen worden geïnformeerd, indien dat voor het gebruik van de nieuwsbriefdienst of een hierop betrekking hebbende registratie noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer het nieuwsbriefaanbod wijzigingen ondergaat of wanneer technische omstandigheden veranderen. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons voor de verzending van nieuwsbrieven heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Ten behoeve van de intrekking van de toestemming is in iedere nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Verder bestaat te allen tijde de mogelijkheid om zich direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke voor de nieuwsbrief af te melden of de afmelding op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mee te delen.

 

8. Newsletter-tracking

De nieuwsbrieven van de uvex group bevatten zogenoemde tracking-pixels. Een tracking-pixel is een minieme afbeelding die wordt ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, om registratie in een logbestand en analyse van het logbestand mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische analyse van het succes of de mislukking van online-marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingesloten tracking-pixel kan de uvex group herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke zich in de e-mail bevindende links door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke via de in de nieuwsbrieven voorkomende tracking-pixels verzamelde persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke of zijn verwerkers opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de desbetreffende afzonderlijke, via de double-opt-in-methode afgegeven toestemmingsverklaring in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke gewist. Afmelding voor ontvangst van de nieuwsbrief beschouwt de uvex group automatisch als intrekking.

 

9. Contactmogelijkheid via de website

De websites van de uvex group bevatten op grond van wettelijke voorschriften gegevens die een snelle elektronische contactopname met onze onderneming en een rechtstreekse communicatie met ons mogelijk maken. Deze gegevens bevatten ook een algemeen adres voor zogenoemde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact met de verwerkingsverantwoordelijke opneemt, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke doorgegeven persoonsgegevens worden ten behoeve van de behandeling of contactopname met de betrokkene opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 

10. Commentaarfunctie in de blog op de website

De uvex group biedt gebruikers van een blog dat zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke bevindt, de mogelijkheid om persoonlijke commentaren op afzonderlijke blogbijdragen achter te laten. Een blog is een op een website bijgehouden, normaliter openbaar toegankelijk portaal waarin een of meerdere personen die bloggers of webloggers worden genoemd, artikelen posten of gedachten in zogenoemde blogposts kunnen neerschrijven. De blogposts kunnen normaliter door derden worden becommentarieerd.

Wanneer een betrokkene een commentaar in de op deze website gepubliceerde blog achterlaat, worden naast de door de betrokkene achtergelaten commentaren ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is ingevoerd en over de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Verder wordt het door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene toegekende IP-adres mede vastgelegd. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene door een afgegeven commentaar de rechten van derden schendt of content post die in strijd met het recht is. Deze persoonsgegevens worden daarom in het belang van de verwerkingsverantwoordelijke zelf opgeslagen, zodat deze zich in het geval van schending van een recht eventueel zou kunnen vrijwaren. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk voorgeschreven is of de juridische verdediging van de verwerkingsverantwoordelijke dient.

 

11. Automatische wissing en blokkering van persoonsgegevens

Door de verwerkingsverantwoordelijke worden persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerkt en opgeslagen voor de periode die voor het bereiken van het opslagdoel vereist is of indien dit door de Europese wetgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is gebonden, is vastgelegd.

Als het opslagdoel vervalt of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens automatisch en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

 

12. Rechten van de betrokkene

 • a)    Recht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht, van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te verlangen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene een beroep wil doen op dit recht op bevestiging, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b)    Recht van inzage

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft te allen tijde het door de Europese wetgever verleende recht, van de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos inzage in de over zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens te krijgen. Verder heeft de Europese wetgever aan de betrokkene het recht toegekend, inzage te verkrijgen in de volgende informatie:

   

  • De verwerkingsdoeleinden
  • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
  • Dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken
  • Dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

   

Verder komt de betrokkene een recht toe, inzage te verkrijgen in de vraag of persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zijn doorgegeven. Indien dit het geval is heeft de betrokkene voorts het recht, inzage te verkrijgen in de passende waarborgen inzake de doorgifte.

Als een betrokkene een beroep wil doen op dit recht van inzage, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c)    Recht op rectificatie

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht, onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Verder heeft de betrokkene het recht, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene een beroep wil doen op dit recht op rectificatie, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d)    Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht, van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

   

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

   

Indien een van bovengenoemde gevallen van toepassing is en een betrokkene wil dat persoonsgegevens die bij de uvex group zijn opgeslagen, worden gewist, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van de uvex group of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat onverwijld aan het verzoek tot wissing zal worden tegemoetgekomen.

Als de persoonsgegevens door de uvex group openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de uvex group, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere link naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van de uvex group of een andere medewerker zal in het individuele geval ervoor zorgen dat wordt uitgevoerd wat nodig is.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht, van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen, indien een van de volgende elementen van toepassing is:

   

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

   

Indien een van bovengenoemde elementen van toepassing is en een betrokkene wil dat persoonsgegevens die bij de uvex group zijn opgeslagen, worden beperkt, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van de uvex group of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

 • f)     Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht, de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Hij heeft bovendien het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Verder heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20, lid 1 AVG, het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden en voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen.

Voor het doen gelden van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot de door de uvex group benoemde functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 

 • g)    Recht van bezwaar

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft te allen tijde het door de Europese wetgever verleende recht, om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Als bezwaar wordt gemaakt, staakt de uvex group de verwerking van de persoonsgegevens tenzij de uvex group dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de uvex group persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bij de uvex group bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal de uvex group de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Wanneer bij de uvex group persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene bovendien het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de uvex group of een andere medewerker. Verder staat het de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 • h)    Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de uvex group passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil doen gelden, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i)      Recht op intrekking van een toestemming in het kader van het gegevensbeschermingsrecht

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft te allen tijde het door de Europese wetgever verleende recht, een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van een toestemming wil doen gelden, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

13. Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is in het bijzonder het geval als een sollicitant sollicitatiestukken langs elektronische weg, bijvoorbeeld via e-mail of via een zich op de website bevindend contactformulier, naar de verwerkingsverantwoordelijke verzendt. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens ten behoeve van het tot stand brengen van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Als door de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiestukken twee maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, tenzij een wissing in strijd is met andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of de sollicitant met een langere bewaartermijn van max. 6 maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit heeft ingestemd. Een ander gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld een bewijslast in een proces in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

 

14. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap die in de regel gebruikers in staat stelt om onderling te communiceren en in de virtuele ruimte aan interacties deel te nemen. Een sociaal netwerk kan als platform dienen voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of het voor de internetgemeenschap mogelijk maken om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie ter beschikking te stellen. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om persoonlijke profielen aan te maken, foto's te uploaden en via vriendschapsverzoeken een netwerk op te bouwen.

Exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is, als de betrokkene buiten de VS of Canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component geactiveerd om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins kan via developers.facebook.com/docs/plugins/ worden opgevraagd. In het kader van dit technische procedé krijgt Facebook kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Facebook is aangemeld, herkent Facebook iedere keer dat onze website door de betrokkene wordt opgeroepen en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het Facebook-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen bedient, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een commentaar afgeeft, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgt Facebook informatie hierover via de Facebook-component als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij Facebook is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de Facebook-component klikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van informatie aan Facebook niet wil, kan hij de doorgifte verhinderen door zich bij Facebook af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid dat via nl-nl.facebook.com/about/privacy/ kan worden opgevraagd, geeft uitsluitsel over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt hier uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende applicaties verkrijgbaar die de doorgifte van gegevens aan Facebook kunnen onderdrukken, bijvoorbeeld de Facebook-blocker van aanbieder Webgraph. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

Conversies bijhouden met de tracking-pixel van Facebook

Met uw toestemming die u als volgt hebt gegeven

"Ik ga akkoord met het gebruik van de tracking-pixel van Facebook"

maken wij binnen onze website gebruik van de tracking-pixel van

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA

("Facebook").

 Op die manier kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat deze door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Dit procedé dient ertoe de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en ten behoeve van marktonderzoek te analyseren en kan bijdragen aan de optimalisatie van toekomstige reclameactiviteiten.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en wij kunnen dus geen conclusies ten aanzien van de identiteit van gebruikers trekken. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens overeenkomstig het Facebook-gegevensbeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/) voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. U kunt het voor Facebook en zijn partners mogelijk maken om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Toestemming voor het gebruik van de tracking-pixel mag alleen worden verleend door gebruikers die ouder dan 13 jaar zijn. Wanneer u jonger bent verzoeken wij u uw wettelijk vertegenwoordiger om toestemming te vragen.

Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

Deactivate Facebook Pixel

15. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van beelden van Getty Images

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de onderneming Getty Images geïntegreerd. Getty Images is een Amerikaans fotobureau. Een fotobureau is een onderneming die foto's en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Fotobureaus verkopen doorgaans foto's, illustraties en filmmateriaal. Via een fotobureau licentiëren diverse klanten, in het bijzonder website-exploitanten, redacties van gedrukte media en TV-programma's en reclamebureaus, de door hen gebruikte beelden.

Exploitant van de Getty Images-componenten is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland.

Getty Images staat het (evt. gratis) insluiten van stockfoto's toe. Insluiten is het opnemen of integreren van bepaalde content van derden, bijvoorbeeld van tekst-, video- of fotogegevens die door een externe website ter beschikking worden gesteld en vervolgens op de eigen website verschijnen. Voor het insluiten wordt een zogenoemde insluitcode gebruikt. Een insluitcode is een HTML-code die door een website-exploitant in een website wordt geïntegreerd. Als door een website-exploitant een insluitcode is geïntegreerd, wordt de externe content van de andere website standaard rechtstreeks weergegeven zodra een website wordt bezocht. Om content van derden weer te geven wordt deze rechtstreeks van de andere website geladen. Getty Images stelt via de link www.gettyimages.nl/resources/embed meer informatie over het insluiten van content ter beschikking.

Via de technische implementatie van de insluitcode die de weergave van beelden van Getty Images mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetaansluiting via welke de betrokkene toegang tot onze website verkrijgt, naar Getty Images overgedragen. Verder registreert Getty Images onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van het bezoek. Bovendien kan Getty Images informatie over uw navigatiegedrag, dat is informatie over welke van onze subpagina's de betrokkene heeft bezocht, op welke links de betrokkene heeft geklikt, en andere acties die de betrokkene bij het bezoek aan onze website heeft uitgevoerd, registreren. Deze gegevens kunnen door Getty Images worden opgeslagen en geanalyseerd.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van Getty Images kan via www.gettyimages.nl/company/privacy-policy worden opgevraagd.

 

16. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Google AdSense

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een onlinedienst via welke plaatsing van reclame op sites van derden mogelijk wordt gemaakt. Google AdSense berust op een algoritme dat ervoor zorgt dat advertenties die worden weergegeven op sites van derden passen bij de content van de betreffende sites van derden. Google AdSense maakt targeting van internetgebruikers op basis van hun interesses mogelijk. Ten behoeve van targeting worden individuele gebruikersprofielen gegenereerd.

Exploitant van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hiervoor al uitgelegd. Door het plaatsen van het cookie wordt voor Alphabet Inc. een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google AdSense-component geactiveerd om gegevens ten behoeve van onlinereclame en de afrekening van provisie aan Alphabet Inc. over te dragen. In het kader van dit technische procedé krijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens zoals het IP-adres van de betrokkene, die voor Alphabet Inc. onder andere ertoe dienen, de herkomst van bezoekers en muisklikken na te gaan en vervolgens de afrekening van provisie mogelijk te maken.

Zoals hiervoor al is beschreven, kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte webbrowser verhinderen en daarmee de toestemming voor het plaatsen van cookies permanent intrekken. Een dergelijke instelling in de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Alphabet Inc. een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kan een al door Alphabet Inc. geplaatst cookie te allen tijde via de webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Google AdSense maakt voorts gebruik van zogenoemde tracking-pixels. Een tracking-pixel is een minieme afbeelding die op websites wordt ingesloten om registratie in en analyse van een logbestand mogelijk te maken, waarna een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingesloten tracking-pixel kan Alphabet Inc. herkennen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door de betrokkene is geklikt. Tracking-pixels dienen onder andere ertoe, de bezoekersstroom van een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder het IP-adres en gegevens die nodig zijn voor de registratie en afrekening van weergegeven advertenties, naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten overgedragen. Deze persoonsgegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen en verwerkt. Alphabet Inc. geeft deze via het technische procedé verzamelde persoonsgegevens in sommige gevallen door aan derden.

Via deze link www.google.nl/intl/nl/adsense/start/ wordt u nader ingelicht over Google AdSense.

 

17. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is de meting, verzameling en analyse van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst registreert onder andere gegevens over vanaf welke website een betrokkene op een website terecht is gekomen (zogenoemde verwijzende site), tot welke subpagina's van de website toegang is verkregen en hoe vaak en hoelang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk voor de optimalisatie van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame gebruikt.

Exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics het achtervoegsel "_gat._anonymizeIp". Door middel van dit achtervoegsel wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd, wanneer de toegang tot onze websites wordt verkregen vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Doel van de Google Analytics-component is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verworven gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om voor ons onlinerapporten op te stellen die de activiteiten op onze websites tonen, en om verdere met het gebruik van onze website verband houdende diensten te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hiervoor al uitgelegd. Door het plaatsen van het cookie wordt voor Google een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google Analytics-component geactiveerd om gegevens ten behoeve van onlineanalyse aan Google over te dragen. In het kader van dit technische procedé krijgt Google kennis van persoonsgegevens zoals het IP-adres van de betrokkene, die voor Google onder andere ertoe dienen, de herkomst van bezoekers en muisklikken na te gaan en vervolgens de afrekening van provisie mogelijk te maken.

Door middel van het cookie worden persoonsgegevens zoals de toegangstijd, de locatie, door wie toegang werd verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene, opgeslagen. Bij ieder bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten overgedragen. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft deze via het technische procedé verzamelde persoonsgegevens in sommige gevallen door aan derden.

Zoals hiervoor al is beschreven, kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte webbrowser verhinderen en daarmee de toestemming voor het plaatsen van cookies permanent intrekken. Een dergelijke instelling in de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kan een al door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via de webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Verder bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid om de toestemming voor de registratie van de door Google Analytics gegenereerde, op het gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google in te trekken en dit te verhinderen. Hiertoe moet de betrokkene een browser-add-on via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-add-on deelt via JavaScript aan Google Analytics mee dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als intrekking van de toestemming beschouwd. Als het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de browser-add-on door de betrokkene opnieuw worden geïnstalleerd om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn gezag is onderworpen, wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de geldende privacybepalingen van Google kunnen via www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ en via www.google.com/analytics/terms/nl.html worden opgevraagd. Via deze link www.google.com/intl/nl_nl/analytics/ wordt u nader ingelicht over Google Analytics.

 

18. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Google Remarketing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die het voor een onderneming mogelijk maakt om bij die internetgebruikers reclame te tonen die eerder op de website van de onderneming zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming dus in staat om aan het gebruik gerelateerde reclame te maken en de internetgebruiker dientengevolge op zijn interesses afgestemde advertenties te tonen.

Exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Doel van Google Remarketing is het tonen van op interesses afgestemde reclame. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties via het Google-reclamenetwerk te tonen of op andere websites te laten tonen die op de persoonlijke behoeften en interesses van internetgebruikers zijn afgestemd.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hiervoor al uitgelegd. Door het plaatsen van het cookie wordt voor Google een herkenning van de bezoeker van onze website mogelijk gemaakt, als deze vervolgens websites oproept die eveneens lid van het Google-reclamenetwerk zijn. Iedere keer dat een website wordt opgeroepen waarop de dienst van Google Remarketing is geïntegreerd, wordt de webbrowser van de betrokkene automatisch door Google geïdentificeerd. In het kader van dit technische procedé krijgt Google kennis van persoonsgegevens zoals het IP-adres en het surfgedrag van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt voor het tonen van op interesses afgestemde reclame.

Door middel van het cookie worden persoonsgegevens zoals de door de betrokkene bezochte websites opgeslagen. Bij ieder bezoek aan onze websites worden derhalve persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten overgedragen. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft deze via het technische procedé verzamelde persoonsgegevens in sommige gevallen door aan derden.

Zoals hiervoor al is beschreven, kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte webbrowser verhinderen en daarmee de toestemming voor het plaatsen van cookies permanent intrekken. Een dergelijke instelling in de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kan een al door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via de webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Verder bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid om de toestemming voor op interesses afgestemde reclame via Google in te trekken. Hiertoe moet de betrokkene in iedere door hem gebruikte webbrowser de link www.google.nl/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van Google kan via www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ worden opgevraagd.

 

19. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website als component de Google+-knop geïntegreerd. Google+ is een zogenoemd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap die in de regel gebruikers in staat stelt om onderling te communiceren en in de virtuele ruimte aan interacties deel te nemen. Een sociaal netwerk kan als platform dienen voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of het voor de internetgemeenschap mogelijk maken om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie ter beschikking te stellen. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om persoonlijke profielen aan te maken, foto's te uploaden en via vriendschapsverzoeken een netwerk op te bouwen.

Exploitant van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google+-knop geactiveerd om een weergave van de overeenkomstige Google+-knop van Google te downloaden. In het kader van dit technische procedé krijgt Google kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Nauwkeurigere informatie over Google+ kan via developers.google.com/+/ worden opgevraagd.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Google+ is aangemeld, herkent Google iedere keer dat onze website door de betrokkene wordt opgeroepen en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Google+-knop verzameld en door Google aan het Google+-account van de betrokkene gekoppeld.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen bedient en daarmee een Google+1- aanbeveling afgeeft, koppelt Google deze informatie aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1- aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze in overeenstemming met de door de betrokkene met betrekking hiertoe geaccepteerde voorwaarden openbaar toegankelijk. Een door de betrokkene op deze website afgegeven Google+1- aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+-account en de hierin opgeslagen foto, in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder kan Google het bezoek aan deze website aan andere bij Google opgeslagen persoonsgegevens koppelen. Google legt deze persoonsgegevens verder vast met het doel de diverse diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgt Google informatie hierover via de Google+-knop als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij Google+ is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de Google+-knop klikt.

Als de betrokkene een doorgifte van persoonsgegevens aan Google niet wil, kan hij een dergelijke doorgifte verhinderen door zich bij Google+ af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van Google kan via www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ worden opgevraagd. Meer aanwijzingen van Google met betrekking tot de Google+1-knop kunnen via developers.google.com/+/web/buttons-policy worden opgevraagd.

 

20. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame die reclamemakers in staat stelt om zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google als in het Google-reclamenetwerk te plaatsen. Google AdWords maakt het voor een reclamemaker mogelijk om van te voren bepaalde trefwoorden vast te leggen met behulp waarvan een advertentie uitsluitend in de zoekmachineresultaten van Google wordt getoond, als de gebruiker met de zoekmachine naar een relevant trefwoord zoekt. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de van tevoren vastgelegde trefwoorden over voor het onderwerp relevante websites verdeeld.

Exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Doel van Google AdWords is enerzijds reclame maken voor onze website door het tonen van op interesses afgestemde reclame op de websites van andere bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, en anderzijds reclame van derden op onze website tonen.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google een zogenoemd conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene geplaatst. Wat cookies zijn is hiervoor al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en is niet bedoeld voor identificatie van de betrokkene. Via het conversiecookie wordt, voor zover het cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld de winkelwagen van een onlineshopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Via het conversiecookie kunnen wij en kan ook Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website is terechtgekomen, omzet heeft gegenereerd, met andere woorden een aankoop heeft gedaan, of dat het aankoopproces werd afgebroken.

De door het gebruik van het conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekersstatistieken worden door ons weer gebruikt om het totale aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorgestuurd, dus om het succes of de mislukking van de betreffende AdWords-advertentie vast te stellen, en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Onze onderneming en andere reclameklanten van Google AdWords krijgen geen informatie van Google met behulp waarvan de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Door middel van het conversiecookie worden persoonsgegevens zoals de door de betrokkene bezochte websites opgeslagen. Bij ieder bezoek aan onze websites worden derhalve persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten overgedragen. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft deze via het technische procedé verzamelde persoonsgegevens in sommige gevallen door aan derden.

Zoals hiervoor al is beschreven, kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte webbrowser verhinderen en daarmee de toestemming voor het plaatsen van cookies permanent intrekken. Een dergelijke instelling in de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kan een al door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Verder bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid om de toestemming voor op interesses afgestemde reclame via Google in te trekken. Hiertoe moet de betrokkene in iedere door hem gebruikte webbrowser de link www.google.nl/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van Google kan via www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ worden opgevraagd.

 

21. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden bestempeld en gebruikers in staat stelt om foto's en video's te delen en dergelijke gegevens in andere sociale netwerken ook verder te verspreiden.

Exploitant van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Instagram-component geactiveerd om een weergave van de overeenkomstige component van Instagram te downloaden. In het kader van dit technische procedé krijgt Instagram kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Instagram is aangemeld, herkent Instagram iedere keer dat onze website door de betrokkene wordt opgeroepen en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website, welke concrete subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan het Instagram-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen bedient, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene gekoppeld en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgt Instagram informatie hierover via de Instagram-component als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij Instagram is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de Instagram-component klikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van informatie aan Instagram niet wil, kan hij de doorgifte verhinderen door zich bij Instagram af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van Instagram kan via help.instagram.com/155833707900388 en www.instagram.com/about/legal/privacy/ worden opgevraagd.

 

22. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een sociaal netwerk op het internet dat gebruikers in staat stelt om bestaande zakelijke contacten te onderhouden en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen mensen in meer dan 200 landen maken gebruik van LinkedIn. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meestbezochte websites ter wereld.

Exploitant van LinkedIn is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor aangelegenheden inzake gegevensbescherming buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, bevoegd.

Iedere keer dan onze website die van een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in) is voorzien, wordt opgeroepen, activeert deze component de door de betrokkene gebruikte browser om een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins kan via developer.linkedin.com/plugins worden opgevraagd. In het kader van dit technische procedé krijgt LinkedIn kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij LinkedIn is aangemeld, herkent LinkedIn iedere keer dat onze website door de betrokkene wordt opgeroepen en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de LinkedIn-component verzameld en door LinkedIn aan het LinkedIn-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop bedient, koppelt LinkedIn deze informatie aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgt LinkedIn informatie hierover via de LinkedIn-component als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij LinkedIn is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de LinkedIn-component klikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van informatie aan LinkedIn niet wil, kan hij de doorgifte verhinderen door zich bij LinkedIn af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

LinkedIn biedt op www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich te laten uitschrijven voor e-mailberichten, SMS-berichten en doelgerichte advertenties en om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt verder gebruik van diensten van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen op www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden afgewezen. De geldende privacybepalingen van LinkedIn kunnen via www.linkedin.com/legal/privacy-policy worden opgevraagd. Het cookiebeleid van LinkedIn kan via www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden opgevraagd.

 

23. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Pinterest

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenoemd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap die in de regel gebruikers in staat stelt om onderling te communiceren en in de virtuele ruimte aan interacties deel te nemen. Een sociaal netwerk kan als platform dienen voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of het voor de internetgemeenschap mogelijk maken om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie ter beschikking te stellen. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om fotoverzamelingen en losse foto's evenals beschrijvingen op virtuele prikborden te publiceren (ook wel pinnen genoemd) die dan weer door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (ook wel repinnen genoemd) of becommentarieerd.

Exploitant van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Pinterest-component geactiveerd om een weergave van de overeenkomstige Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest kan via pinterest.com worden opgevraagd. In het kader van dit technische procedé krijgt Pinterest kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Pinterest is aangemeld, herkent Pinterest iedere keer dat onze website door de betrokkene wordt opgeroepen en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Pinterest-component verzameld en door Pinterest aan het Pinterest-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde Pinterest-knop bedient, koppelt Pinterest deze informatie aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgt Pinterest informatie hierover via de Pinterest-component als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij Pinterest is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de Pinterest-component klikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van informatie aan Pinterest niet wil, kan hij de doorgifte verhinderen door zich bij Pinterest af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid dat via policy.pinterest.com/nl/privacy-policy kan worden opgevraagd, geeft uitsluitsel over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Pinterest.

 

24. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Shariff

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Shariff geïntegreerd. De Shariff-component stelt socialmediaknoppen ter beschikking die conform de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computertijdschrift c't en wordt via GitHub, Inc. gepubliceerd.

Ontwikkelaar van de component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Gewoonlijk dragen de door de sociale netwerken ter beschikking gestelde knopoplossingen al persoonsgegevens over naar het betreffende sociale netwerk, als een gebruiker een website bezoekt waarop een socialmediaknop is geïntegreerd. Door het gebruik van de Shariff-component worden persoonsgegevens pas naar sociale netwerken verzonden, als de bezoeker van een website een van de socialmediaknoppen actief bedient. Meer informatie over de Shariff-component wordt door het computertijdschrift c't op www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html aangeboden. Het gebruik van de Shariff-component heeft tot doel de persoonsgegevens van bezoekers van onze website te beschermen en het voor ons tegelijkertijd mogelijk te maken om een knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van GitHub kan via help.github.com/articles/github-privacy-policy/ worden opgevraagd.

 

25. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenoemde tweets, dus korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten kunnen door iedereen, dus ook niet bij Twitter aangemelde personen, worden opgeroepen. De tweets worden echter ook aan de zogenoemde volgers getoond. Volgens zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het mogelijk om via hashtags, links of retweets een breed publiek aan te spreken.

Exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component geactiveerd om een weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen kan via about.twitter.com/nl/resources/buttons worden opgevraagd. In het kader van dit technische procedé krijgt Twitter kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Doel van de integratie van de Twitter-component is het voor onze gebruikers mogelijk te maken om de content van deze website verder te verspreiden, deze website in de digitale wereld bekend te maken en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Twitter is aangemeld, herkent Twitter iedere keer dat onze website door de betrokkene wordt opgeroepen en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan het Twitter-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen bedient, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene gekoppeld en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgt Twitter informatie hierover via de Twitter-component als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij Twitter is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de Twitter-component klikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van informatie aan Twitter niet wil, kan hij de doorgifte verhinderen door zich bij Twitter af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

De geldende privacybepalingen van Twitter kunnen via twitter.com/privacy worden opgevraagd.

 

26. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van Xing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een sociaal netwerk op het internet dat gebruikers in staat stelt om bestaande zakelijke contacten te onderhouden en nieuwe zakelijke contacten te leggen. De afzonderlijke gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing publiceren.

Exploitant van Xing is XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Xing-component geactiveerd om een weergave van de overeenkomstige Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins kan via dev.xing.com/plugins worden opgevraagd. In het kader van dit technische procedé krijgt Xing kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Xing is aangemeld, herkent Xing iedere keer dat onze website door de betrokkene wordt opgeroepen en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Xing-component verzameld en door Xing aan het Xing-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen bedient, bijvoorbeeld de Share-knop, koppelt Xing deze informatie aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgt Xing informatie hierover via de Xing-component als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij Xing is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de Xing-component klikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van informatie aan Xing niet wil, kan hij de doorgifte verhinderen door zich bij Xing af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

De door Xing gepubliceerde privacybepalingen die via www.xing.com/privacy kunnen worden opgevraagd, geven uitsluitsel over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op www.xing.com/app/share aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor de XING-Share-knop gepubliceerd.

 

27. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een onlinevideoplatform waarop videomakers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze eveneens gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe. Zodoende kunnen zowel complete films en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers en zelf door gebruikers gemaakte video's via het internetplatform worden opgeroepen.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Iedere keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component geactiveerd om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube kan via www.youtube.com/yt/about/nl/ worden opgevraagd. In het kader van dit technische procedé krijgen YouTube en Google kennis van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij YouTube is aangemeld, herkent YouTube op het moment dat een subpagina wordt opgeroepen die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het YouTube-account van de betrokkene gekoppeld.

Telkens wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, krijgen YouTube en Google informatie hierover via de YouTube-component als de betrokkene op het moment dat onze website wordt opgeroepen, ook bij YouTube is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene wel of niet op de YouTube-video klikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van informatie aan YouTube en Google niet wil, kan hij de doorgifte verhinderen door zich bij YouTube af te melden voordat onze website wordt opgeroepen.

De door YouTube gepubliceerde privacybepalingen die via www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ kunnen worden opgevraagd, geven uitsluitsel over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 

28. Betaalwijze: privacybepalingen met betrekking tot PayPal als betaalwijze

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online-betaaldienstverlener. Betalingen worden via zogenoemde PayPal-rekeningen, dit zijn virtuele particuliere of zakelijke rekeningen, afgehandeld. Daarnaast bestaat bij PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards af te handelen als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt via een e-mailadres bijgehouden en heeft dus geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of ook betalingen te ontvangen. PayPal voert verder trusteefuncties uit en biedt diensten ter bescherming van kopers aan.

De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze onlineshop kiest voor PayPal als betaalmogelijkheid, worden automatisch gegevens van de betrokkene naar PayPal verzonden. Met het kiezen voor deze betaaloptie stemt de betrokkene in met de voor de afhandeling van de betaling vereiste verzending van persoonsgegevens.

Bij de naar PayPal verzonden persoonsgegevens gaat het doorgaans om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of andere gegevens die voor de afhandeling van de betaling vereist zijn. Voor het uitvoeren van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens vereist die verband houden met de betreffende bestelling.

De verzending van gegevens heeft de afhandeling van de betaling en voorkoming van fraude tot doel. De verwerkingsverantwoordelijke zal in het bijzonder persoonsgegevens naar PayPal verzenden als er een gerechtvaardigd belang voor de verzending bestaat. De tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden door PayPal in sommige gevallen naar kredietinformatiebureaus verzonden. Deze verzending heeft controle van de identiteit en toetsing van de kredietwaardigheid tot doel.

PayPal geeft de persoonsgegevens eventueel door aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming aan PayPal met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking geldt niet voor persoonsgegevens die altijd moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden om een betaling (conform de overeenkomst) af te handelen. 

De geldende privacybepalingen van PayPal kunnen via www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full worden opgevraagd.

 

29. Rechtsgrond voor de verwerking

Art. 6, lid 1, punt a) AVG, dient voor onze onderneming als rechtsgrond voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij vragen om een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleinde. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals dat bijvoorbeeld bij verwerkingsactiviteiten voor de levering van goederen of voor het tot stand brengen van een andere prestatie of tegenprestatie het geval is, dan berust de verwerking op art. 6, lid 1, punt b) AVG. Hetzelfde geldt voor die verwerkingsactiviteiten die voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval van aanvragen met betrekking tot onze producten of diensten. Als op onze onderneming een wettelijke verplichting rust waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt c) AVG. In uitzonderlijke gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en dientengevolge zijn naam, zijn leeftijd, zijn zorgverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, een ziekenhuis of andere derden zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking op art. 6, lid 1, punt d) AVG, berusten. Ten slotte zouden verwerkingsactiviteiten op art. 6, lid 1, punt f) AVG, kunnen berusten. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsactiviteiten gebaseerd waarop geen van de voornoemde rechtsgronden van toepassing is, maar die noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde, behalve wanneer de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn met name voor ons toegestaan, omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder zijn genoemd. De Europese wetgever is dienaangaande van mening dat zou kunnen worden uitgegaan van een gerechtvaardigd belang, als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin AVG).  

 

30. Gerechtvaardigde belangen die bij de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f) AVG, is ons gerechtvaardigd belang de uitoefening van ons bedrijf ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 

31. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens automatisch gewist, voor zover ze niet meer vereist zijn voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst.

 

32. Wettelijke of contractuele voorschriften met betrekking tot de terbeschikkingstelling van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het sluiten van een overeenkomst; verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens ter beschikking te stellen; mogelijke gevolgen van niet-terbeschikkingstelling

Wij lichten u erover in dat de terbeschikkingstelling van persoonsgegevens voor een deel wettelijk voorgeschreven is (bijv. fiscale voorschriften) of ook uit contractuele regelingen (bijv. gegevens van de contractant) kan voortvloeien. Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen, als onze onderneming met hem een overeenkomst sluit. Het niet ter beschikking stellen van persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene ter beschikking worden gesteld, moet de betrokkene zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming licht de betrokkene in het individuele geval erover in of de terbeschikkingstelling van persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven is dan wel voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk is, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen, en welke gevolgen het niet ter beschikking stellen van persoonsgegevens zou hebben.

 

33. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk handelende onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring is door de privacyverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH die als externe functionaris voor gegevensbescherming opereert, in samenwerking met RC GmbH die tweedehands computers hergebruikt en het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte opgesteld.