Privacybeleid van de uvex group

Welkom op onze website en bedankt voor uw interesse voor ons bedrijf. Wij – met name UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG en de ermee verbonden bedrijven (hierna worden deze bedrijven samen aangeduid als de 'uvex group') – hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de EU-richtlijn inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AGV) en de voor ons geldende landspecifieke uitvoeringsbesluiten. Aan de hand van dit privacybeleid informeren we u uitgebreid over hoe de uvex group uw persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die u hebt.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die een identificering van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Daartoe behoren in het bijzonder de naam, de geboortedatum, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, maar ook het IP-adres.

Anonieme gegevens zijn beschikbaar als er geen persoonlijke identificatie van de gebruiker kan worden vastgesteld.

1. Verantwoordelijke instantie

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Duitsland
Tel. : +49(0)911-9736-0
E-mail : datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

2. Contactpersoon privacybeleid

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming voor alle in Duitsland gevestigde bedrijven van de uvex group:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Duitsland
Tel. : + 49(0)911-9736-0
E-mail : datenschutz@uvex.de
Website : www.uvex.de

3. Uw rechten als betrokkene

Om te beginnen, willen wij u hier informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in Art. 15-22 EU-AVG. Ze omvatten:

 • Het recht op inzage (Art. 15 EU-AVG),
 • Het recht op gegevenswissing (Art. 17 EU-AVG),
 • Het recht op rectificatie (Art. 16 EU-AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 EU-AVG),
 • Het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 EU-AVG),
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 EU-AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u zich wenden tot datenschutz@uvex.de.

Hetzelfde geldt voor als u vragen zou hebben over de gegevensverwerking in ons bedrijf of als u uw toestemming wilt intrekken. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

4. Rechten van bezwaar

Houd in verband met uw rechten van bezwaar rekening met het volgende:

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen deze gegevensverwerking zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met direct marketing.

Wanneer u bezwaar aantekent tegen doeleinden voor direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden gebruiken. Het bezwaar is gratis en kan vormvrij gebeuren, indien mogelijk aan: datenschutz@uvex.de.

Als wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dat geldt ook voor het opstellen van een profiel op basis van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, behalve als we op dwingende redenen voor de verwerking kunnen wijzen die bescherming verdienen, die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of als de verwerking dient om wettelijke aanspraken te claimen, uit te voeren of te verdedigen.

5. Doeleinden en rechtsbasis van de gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake privacy in acht genomen.

De rechtsbasis voor de gegevensverwerking vloeit met name voort uit Art. 6 van de EU-AVG.

Wij gebruiken uw gegevens voor het opstarten van een bedrijf, om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, voor de uitvoering van de contractuele relatie, om producten en diensten aan te bieden en om de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en direct marketing kan inhouden.

Uw toestemming voor de gegevensverwerking kan ook een toestemmingsvereiste op het gebied van de gegevensbescherming zijn. Voordat u uw toestemming geeft, lichten wij u in over het doel van de gegevensverwerking en over uw recht op bezwaar.

Als de toestemming ook betrekking zou hebben op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens, zullen wij bij de toestemming daar uitdrukkelijk op wijzen. Een verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 9 van de EU-AVG gebeurt alleen wanneer dit op basis van wettelijke voorschriften vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigde belang om de verwerking uit te sluiten zwaarder weegt dan de verwerking.

In bepaalde gevallen baseren wij de verwerking van uw gegevens ook op een legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, EU-AVG. In dit geval worden gegevens alleen verwerkt als dit dient om onze eigen legitieme belangen of de legitieme belangen van derden te beschermen en als uit een belangenafweging niet is gebleken dat uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan de gegevensverwerking.

6. Overdracht aan derden

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met de juiste toestemming. Anders worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer wij daartoe verplicht zijn vanwege dwingende wettelijke bepalingen (bv. overdracht aan derde instanties, waaronder toezichthoudende instanties of wetshandhavingsinstanties).

7. Ontvangers van de gegevens/categorieën van ontvangers

Binnen ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die personen uw gegevens ontvangen, die uw gegevens nodig hebben om te voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Binnen de UVEX Group geldt dit voor de volgende bedrijven:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Het doorgeven van gegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn als u via onze centrale sollicitatieportal solliciteert naar een vacature die door een gelieerd bedrijf is geplaatst. Voor de analyse van onze interne processen en voor technische ondersteuning worden gegevens doorgegeven aan UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG. Bovendien worden de gegevens van marketinganalyses doorgegeven aan de bovengenoemde ondernemingen. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat hierbij ook persoonsgegevens worden doorgegeven.

In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. Met alle dienstverleners is het vereiste contract inzake gegevensbescherming gesloten.

8. Overdracht aan derde landen/voornemen tot overdracht aan derde landen.

Gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische ruimte) vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verbintenis of als dit wettelijk vereist is of als u ons daartoe toestemming hebt gegeven.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan dienstverleners en groepsmaatschappijen buiten de Europese Economische ruimte, onder andere naar de Verenigde Staten. U vindt een lijst van de tools/dienstverleners samen met de vermelding van de verwerkingslocatie onder punt 16 "Gebruikte tools".

Met alle dienstverleners is het vereiste contract inzake gegevensbescherming gesloten.

9. Duur van de gegevensopslag

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor het betreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee dat een groot aantal opslagtermijnen vereist dat de gegevens nog steeds (moeten) worden opgeslagen. Dat betreft vooral opslagverplichtingen op grond van het handels- of belastingrecht (bv.

Duits Wetboek van Koophandel, Duits Belastingwetboek enzovoort). Als er geen verdere opslagverplichtingen gelden, worden de gegevens routinematig gewist zodra het doel is bereikt.

Bovendien kunnen wij gegevens opslaan als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of als er juridische geschillen ontstaan en wij gebruikmaken van bewijsmateriaal binnen de wettelijke verjaringstermijnen, die tot dertig jaar kunnen oplopen; de reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

10. Veilige overdracht van uw gegevens

Om uw bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, nemen wij gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. In samenwerking met veiligheidsexperts wordt het veiligheidsniveau continu gecontroleerd en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website is altijd versleuteld. Wij bieden HTTPS aan als overdrachtsprotocol voor onze website, waarbij altijd gebruik wordt gemaakt van de nieuwste versleutelingsprotocollen.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bv. via de post).

11. Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

Diverse persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van het contract en voor het nakomen van de daarmee verbonden contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

In bepaalde gevallen moeten gegevens op basis van wettelijke bepalingen verzameld of beschikbaar worden gesteld. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om uw aanvraag te verwerken of de onderliggende contractuele relatie uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

12. Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens wij verwerken, wordt bepaald door de respectieve context: het hangt af van het feit of u bv. online een bestelling doet of een aanvraag doet in ons contactformulier, of dat u ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient.

Houd er rekening mee dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties ook apart op een geschikte plaats kunnen verstrekken, bv. bij het uploaden van sollicitaties of bij een contactverzoek.

12.1 Bij een bezoek aan onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam van de internetprovider
 • Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt (zogenaamde "Referrer")
 • Gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • Het IP-adres dat is toegewezen door uw internetprovider
 • Aangevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/export van bestanden
 • Informatie over de webpagina's die u bij ons oproept, incl. datum en tijd

Deze gegevensverwerking is technisch noodzakelijk zodat de inhoud van onze website op uw eindapparaat kan worden afgeleverd. Uw IP-adres moet daarom ook worden verzameld en opgeslagen voor de duur van de betreffende sessie. Hetzelfde geldt voor de overige gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de correcte weergave van onze website. De opslag van de gegevens in de zogenaamde logbestanden dient ook om de site verder te optimaliseren, om de functionaliteit te waarborgen, om de veiligheid van onze applicaties te waarborgen en om rechtszekerheid te waarborgen (bijv.detectie van en bescherming tegen aanvallen op onze website).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking en tijdelijke gegevensopslag is ons legitieme belang als websitebeheerder (art. 6, lid 1, punt f EU-DS-GVO).

De opslagduur van de gegevens is beperkt en de verwijdering vindt plaats zodra de gegevens niet langer voor verwerkingsdoeleinden hoeven te worden bewaard. In het geval van verzameling voor de juiste weergave van onze website, gebeurt dit na afloop van de sessie. Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens na 31 dagen verwijderd of geanonimiseerd.

12.2 Bij contact met ons verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Als u ons via het contactformulier schrijft, verwerken wij de gegevens die u in het contactformulier verstrekt om contact op te nemen en uw vragen en wensen te beantwoorden.

We verzamelen de volgende gegevens via het contactformulier:

 • Type verzoek
 • Naam, voornaam
 • Bedrijf en indien van toepassing aantal medewerkers
 • Aanhef
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud van het verzoek

Het principe van gegevensminimalisatie en gegevensvermijding wordt nageleefd, doordat u alleen de gegevens hoeft op te geven die wij absoluut nodig hebben om contact met u op te nemen (verplichte informatie). Dit omvat het type verzoek, de inhoud van het verzoek, uw naam en voornaam en uw e-mailadres. Deze verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *(asterisk).

Bovendien wordt uw IP-adres om technische redenen en juridische redenen verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden verstrekt (bijvoorbeeld voor een meer individuele beantwoording van uw vragen).

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen, implementeren we passende beveiligingsmaatregelen. Uw verzoek wordt versleuteld naar ons verzonden.

Indien u per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de persoonlijke gegevens die in de e-mail zijn doorgegeven alleen verwerken voor het verwerken van uw verzoek. Als u de aangeboden formulieren voor het opnemen van contact niet gebruikt, vindt er geen verdere gegevensverzameling plaats.

12.3 Bij het registratieproces verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens.

Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens:

 • aanspreking
 • naam, voornaam
 • geboortedatum
 • leveringsadres
 • factuuradres
 • klantnummer
 • btw-identificatie
 • aantal industriële medewerkers
 • gegevens van de contactpersoon
 • e-mailadres

Registratie is vereist of mogelijk ofwel voor de uitvoering van een contract (via onze onlineshop) met u ofwel voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Er is echter ook een toegang voor gasten voorzien.

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat alleen de voor de registratie vereiste gegevens met een asterisk (*) als verplicht veld zijn gemarkeerd. Deze zijn bv. het e-mailadres en wachtwoord, inclusief de herhaling van het wachtwoord.

Voor bestellingen in onze onlineshop hebben wij voor de levering bovendien ook informatie nodig over het factuuradres (aanspreking, voornaam, achternaam, adres). Als het leveringsadres afwijkt van het factuuradres, moeten bovenstaande gegevens ook voor het leveringsadres verstrekt worden.

Door de registratie op onze website worden bovendien ook het IP-adres van de gebruiker, de datum en het uur van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop ‘Nu registreren’ te klikken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Houd rekening met het volgende: het wachtwoord dat u toekent, wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Werknemers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Zij kunnen u dan ook geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dat geval de functie ‘Wachtwoord vergeten’, waarmee u een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord via e-mail toegestuurd krijgt. Onze werknemers hebben niet het recht om u telefonisch of schriftelijk naar uw wachtwoord te vragen. Geef dus nooit uw wachtwoord door als u dergelijke verzoeken ontvangt.

Na het afsluiten van het registratieproces worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik in de beveiligde klantenzone. Zodra u zich op onze website aanmeldt met uw e-mailadres als gebruikersnaam en uw wachtwoord, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor de acties die u op onze website uitvoert (bv. voor bestellingen in onze onlineshop). Uitgevoerde bestellingen kunnen in de bestellingsgeschiedenis gevolgd worden. Wijzigingen in het factuur- of het leveringsadres kunt u hier invoeren.

Geregistreerde personen kunnen wijzigingen/correcties aan het factuur- of leveringsadres in de bestellingsgeschiedenis zelfstandig doorvoeren. Onze klantendienst voert deze wijzigingen/correcties ook graag voor u door als u contact met hen opneemt. Natuurlijk kunt u de registratie of uw klantenaccount ook weer laten annuleren of verwijderen. Wend u hiervoor tot onze klantendienst.

12.4 Bij nieuwsbrieven verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens verzameld:

 • naam, voornaam
 • selectie ‘Aanmelding als particulier, zakelijke klant, dealer’.
 • e-mailadres
 • het door uw internetprovider toegewezen IP-adres
 • analysegegevens van de ingebedde telpixel (tijdstip van openen van de nieuwsbrief, opgeroepen links)

Het bij het aanmelden voor de nieuwsbrief opgegeven e-mailadres en uw naam worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat alleen het e-mailadres als verplicht veld is gemarkeerd. Bovendien wordt om technische redenen en voor wettelijke bescherming bij het aanvragen van de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief via e-mail gebruiken wij het zogenaamde double-opt-inproces. Dit betekent dat u alleen reclame per e-mail ontvangt als u eerder uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u wilt dat wij de nieuwsbriefdienst activeren. Wij doen dat door u een e-mailmelding toe te sturen, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief op dit e-mailadres wilt ontvangen door te klikken op een link die u per e-mail ontvangen hebt.

U kunt het abonnement natuurlijk op elk moment opzeggen via de afmeldmogelijkheid die in de nieuwsbrief voorzien is, en daarmee uw toestemming intrekken. Verder bestaat er ook de mogelijkheid om zich op elk moment rechtstreeks via onze website uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

In onze nieuwsbrief is ook een zogenaamde telpixel ingebed. Het gaat hierbij om een miniatuurafbeelding die rechtstreeks in de nieuwsbrief ingebed is. Aan de hand van de telpixel kunnen wij de reikwijdte en het succes van een nieuwsbrief statistisch meten. Om deze evaluatie te kunnen uitvoeren, verzamelt de telpixel de volgende gegevens:

 • tijdstip van het openen van de nieuwsbrief
 • opgeroepen links in de nieuwsbrief

Het doel van de telpixel is om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud ervan zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de interesses van de gebruiker.

Als u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief, houdt uw toestemming ook het gebruik van de telpixel in. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief via de afmeldlink of via onze website, worden ook uw gegevens die door de telpixel verzameld werden verwijderd.

12.5 In de onlineblog verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website bieden wij geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om commentaar bij onze blogartikelen achter te laten en om te antwoorden op reeds bestaande commentaren. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • commentaar van de gebruiker
 • tijdstip van het commentaar
 • gekozen gebruikersnaam of naam
 • e-mailadres
 • het door uw internetprovider toegewezen IP-adres

Houd er rekening mee dat commentaren in onze blog altijd weergegeven worden met de door de gebruiker gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) en het tijdstip van de invoer.

Het IP-adres wordt bewaard voor de rechtsbescherming van de uvex group, voor het geval dat door een commentaar rechten van derden geschonden worden of illegale inhoud gepost wordt.

Wij geven de in het kader van de blog verzamelde persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het doen gelden of verdedigen van juridische claims door de uvex group.

13. Betalingssystemen (Art. 6, lid 1, onder a, b, EU-AVG), kredietbeoordeling (Art. 6, lid 1, onder f, EU-AVG)

In onze onlineshop kunt u betalen via factuur, kredietkaart, PayPal of domiciliëring (SEPA). Hiervoor worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld om uw bestelling en betalingsverwerking uit te kunnen voeren. Bovendien wordt om technische redenen en voor wettelijke bescherming uw IP-adres verwerkt.

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat u alleen de gegevens moet opgeven die wij dwingend van u nodig hebben voor uw betalingsverwerking en dus de verwerking van het contract of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Zonder deze gegevens zullen wij het afsluiten van het contract helaas moeten weigeren, omdat wij het dan niet kunnen uitvoeren.

Het door ons gebruikte betalingssysteem gebruikt SSL-versleuteling voor de veilige overdracht van uw gegevens.

Opmerking over betaling via factuur: als u in onze onlineshop voor de betalingswijze factuur kiest, voeren wij een kredietcontrole uit. Hiervoor worden de gegevens die relevant zijn voor de kredietcontrole bij Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung), bij kredietagentschappen of kredietverzekeringsmaatschappijen bepaald om de kredietwaardigheids- of wanbetalingsrisico’s vast te stellen.

Opmerking over betaling via kredietkaart: zoals bij kredietkaartbetalingen gebruikelijk is, worden de kredietkaartgegevens gecontroleerd.

Opmerking over betaling via PayPal: PayPal is een bedrijf van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Wanneer de betrokken persoon tijdens de bestelling in onze onlineshop voor de betalingswijze PayPal kiest, worden de gegevens van de betreffende persoon automatisch aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor deze betalingswijze stemt de betrokken persoon in met overdracht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de afhandeling van het koopcontract zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig die in verband staan met de betreffende bestelling. Details over de gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_BE (voor de rechtspositie vanaf 25/05/2018).

Opmerking over betaling via domiciliëring: zoals gebruikelijk bij domiciliëring, worden uw rekeninggegevens verzameld om het betreffende bedrag van uw rekening af te schrijven.

14. Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

We maken geen gebruik van louter geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen.

15. Technologieën voor de evaluatie van uw gebruiksgedrag op onze website (art. 6, lid 1, punt a EU-DS-GVO)

Onze website maakt op meerdere plaatsen gebruik van technologieën voor de analyse van uw gebruiksgedrag en voor het optimaliseren van de website. Hiervoor worden cookies, oproepen van derde aanbieders en lokale opslag gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen.

We gebruiken deze technologieën alleen na uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a EU-DS-GVO). Hierdoor kunnen we een analyse maken van hoe gebruikers onze websites gebruiken. Hierdoor kunnen we de inhoud van de website ontwerpen om te voldoen aan de behoeften van bezoekers. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en om de plaatsing ervan bijvoorbeeld afhankelijk te maken van de thematische belangen van de gebruiker.

Als u hier uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door HIER nogmaals de Consent-banner op te roepen en daar de desbetreffende instelling uit te voeren.

We gebruiken de Google Tag Manager om de verschillende cookies en tools die in deze website zijn geïntegreerd te beheren.

Op onze website maken wij gebruik van de in punt 14.1. genoemde tools en diensten. De rechtsgrondslag voor het gebruik is uw toestemming, die u geeft via de Consent-banner die bij uw eerste bezoek aan onze website wordt weergegeven. In de volgende paragrafen vindt u meer informatie over de gebruikte tools en diensten.

Uiteraard kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door de opgeslagen opt-in-cookie handmatig of via een bijbehorende software te verwijderen
en onze website opnieuw te laden of door op de knop "Instellingen voor gegevensbescherming wijzigen" te klikken.

16. Gebruikte tools

17. Links naar andere aanbieders

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar het onlineaanbod van andere bedrijven. Voor zover er links naar websites van andere aanbieders beschikbaar zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud ervan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid aanvaard worden. Voor de inhoud van deze sites is de betreffende aanbieder of beheerder van de sites verantwoordelijk.

De gelinkte sites worden op het ogenblik van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare inbreuken. Illegale inhoud was op het ogenblik van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsovertreding niet redelijk. Wanneer wij kennisnemen van een dergelijke wetsovertreding, zullen dergelijke links verwijderd worden.

18. Online aanbiedingen voor kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring indienen zonder toestemming van ouders of voogden. Wij willen ouders en voogden aanmoedigen om actief deel te nemen aan de onlineactiviteiten en -belangen van hun kinderen.

19. Koppelingen naar sociale media

Op onze website vindt u koppelingen naar de social media platformen van Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X en Instagram. Koppelingen naar de internetpagina's van de social media platformen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het desbetreffende bedrijfslogo. Door deze koppelingen te volgen, komt u terecht bij het account van de uvex-groep op de desbetreffende social media platformen. Als u op een koppeling naar een social media platform klikt, wordt verbinding gemaakt met de servers van het social media platform. Hierdoor wordt aan de servers van het social media platform doorgegeven dat u onze website hebt bezocht. Daarnaast zullen verdere gegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van het social media platform. Bijvoorbeeld:

 • Adres van de webpagina waar de geactiveerde koppeling zich bevindt
 • De datum en tijd waarop de website is geopend of de koppeling is geactiveerd
 • Informatie over de browser en het besturingssysteem die u gebruikt
 • IP-adres

Als u bij het activeren van de koppeling al bent aangemeld bij de betreffende social media platform, kan de aanbieder van de social media platform in staat zijn om aan de hand van de verzonden gegevens uw gebruikersnaam en eventueel zelfs uw echte naam te bepalen en deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij het social media platform toe te wijzen. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als u zich van tevoren bij uw gebruikersaccount afmeldt.

De servers van het social media platform bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen dus door de aanbieder van het social media platform ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan een gegevensbeschermingswet die in het algemeen persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie.

Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de omvang, het type en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van het social media platform. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de social media platformen op onze website, raadpleegt u het privacybeleid van de betreffende social media platformen.

20. Privacybeleid/informatie over gegevensbescherming in sociale media

De uvex group is aanwezig op sociale media, in dit geval Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest en LinkedIn. Voor zover wij controle hebben over de verwerking van uw gegevens, zorgen wij ervoor dat de geldende regels voor de gegevensbescherming nageleefd worden.

Hierna vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met onze websites.

20.1 Naam en adres van de persoon die voor het beheer verantwoordelijk is

Buiten de uvex group, zijn de volgende contactpunten verantwoordelijk voor de websites van het bedrijf in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) en voor andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming:

 • Facebook :
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
 • Instagram :
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
 • YouTube :
  Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
 • Xing :
  New York SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland
 • Pinterest :
  Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland
 • LinkedIn :
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

U gebruikt deze platforms en hun functies echter op eigen verantwoordelijkheid. Dit geld met name voor het gebruik van de interactieve functies (bv. commentaren, delen, beoordelen).

Houd er rekening mee dat uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Met alle aanbieders zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

20.2 Doel en rechtsbasis

Wij onderhouden zelf de fanpagina’s om met de bezoekers van deze sites te communiceren en hen via deze weg over onze aanbiedingen te informeren.

Daarnaast verzamelen wij gegevens voor statistische doeleinden, om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en ons aanbod aantrekkelijker te maken. De gegevens die hiervoor nodig zijn (bv. het totale aantal bekeken websites, activiteiten en gegevens van bezoekers, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en aan ons ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op het genereren en het presenteren ervan.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door de aanbieders van de sociale media, maar ook door de uvex group, voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Het is dus mogelijk dat er bv. op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses gebruiksprofielen aangemaakt worden. Op die manier kunnen onder andere advertenties die aan uw interesses beantwoorden, geplaatst worden binnen en buiten de platforms. Hiervoor worden in de regel cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk daarvan kunnen ook gegevens die niet direct op uw eindapparaten verzameld worden in uw gebruiksprofielen opgeslagen worden. De opslag en analyse vindt ook plaats tussen de apparaten. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, als u geregistreerd bent als lid en aangemeld bent bij de betreffende platforms.

Wij verzamelen en verwerken daarnaast geen persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens door de uvex group gebeurt op basis van ons legitiem belang bij effectieve informatie en communicatie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, EU-AVG.

Als u wordt gevraagd om uw toestemming voor de gegevensverwerking, d.w.z. als u uw toestemming geeft door het bevestigen van een knop of iets dergelijks (opt-in), is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, onder a, artikel 7 EU-AVG.

20.3 Uw rechten/mogelijkheid om bezwaar te maken

Als u lid bent van een sociaal netwerk en u niet wilt dat het netwerk via onze website informatie over u verzamelt en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsinformatie bij het betreffende netwerk, moet u

 • zich vóór uw bezoek aan onze fanpagina bij het betreffende netwerk afmelden,
 • de cookies op het apparaat verwijderen en
 • uitloggen uit uw browser en opnieuw opstarten.

Na een nieuwe aanmelding bent u voor het netwerk opnieuw als een bepaalde gebruiker herkenbaar.

Voor een gedetailleerde presentatie van de betreffende verwerkingen en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de informatie in de volgende links:

In het algemeen hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: recht op inzage; recht op rectificatie; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op bezwaar; recht op overdraagbaarheid van gegevens; recht om een klacht in te dienen over een onwettige verwerking van uw persoonsgegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Aangezien de uvex group echter geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens heeft, moet u zich bij het indienen van de klacht rechtstreeks tot de aanbieders van de sociale media richten, aangezien zij toegang hebben tot de persoonsgegevens van hun gebruikers en overeenkomstige maatregelen kunnen nemen en informatie kunnen verschaffen.

Als u toch hulp nodig zou hebben, proberen wij u natuurlijk te ondersteunen. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, zoals hierboven aangegeven. Opmerkingen over het auteursrecht en het artistiek auteursrecht.

Als u foto's, teksten, plannen, video's, muziek etc. op onze website wilt publiceren, moet u weten dat u daardoor mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.