Privacybeleid van de uvex group

Welkom op onze website en bedankt voor uw interesse voor ons bedrijf. Wij – met name UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG en de ermee verbonden bedrijven (hierna worden deze bedrijven samen aangeduid als de 'uvex group') – hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de EU-richtlijn inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AGV) en de voor ons geldende landspecifieke uitvoeringsbesluiten. Aan de hand van dit privacybeleid informeren we u uitgebreid over hoe de uvex group uw persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die u hebt.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die een identificering van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Daartoe behoren in het bijzonder de naam, de geboortedatum, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, maar ook het IP-adres.

Anonieme gegevens zijn beschikbaar als er geen persoonlijke identificatie van de gebruiker kan worden vastgesteld.

1. Verantwoordelijke instantie

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Duitsland
Tel. : +49(0)911-9736-0
E-mail : datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

2. Contactpersoon privacybeleid

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming voor alle in Duitsland gevestigde bedrijven van de uvex group:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Duitsland
Tel. : + 49(0)911-9736-0
E-mail : datenschutz@uvex.de
Website : www.uvex.de

3. Uw rechten als betrokkene

Om te beginnen, willen wij u hier informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in Art. 15-22 EU-AVG. Ze omvatten:

 • Het recht op inzage (Art. 15 EU-AVG),
 • Het recht op gegevenswissing (Art. 17 EU-AVG),
 • Het recht op rectificatie (Art. 16 EU-AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 EU-AVG),
 • Het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 EU-AVG),
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 EU-AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u zich wenden tot datenschutz@uvex.de.

Hetzelfde geldt voor als u vragen zou hebben over de gegevensverwerking in ons bedrijf of als u uw toestemming wilt intrekken. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

4. Rechten van bezwaar

Houd in verband met uw rechten van bezwaar rekening met het volgende:

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen deze gegevensverwerking zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met direct marketing.

Wanneer u bezwaar aantekent tegen doeleinden voor direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden gebruiken. Het bezwaar is gratis en kan vormvrij gebeuren, indien mogelijk aan: datenschutz@uvex.de.

Als wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dat geldt ook voor het opstellen van een profiel op basis van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, behalve als we op dwingende redenen voor de verwerking kunnen wijzen die bescherming verdienen, die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of als de verwerking dient om wettelijke aanspraken te claimen, uit te voeren of te verdedigen.

5. Doeleinden en rechtsbasis van de gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake privacy in acht genomen.

De rechtsbasis voor de gegevensverwerking vloeit met name voort uit Art. 6 van de EU-AVG.

Wij gebruiken uw gegevens voor het opstarten van een bedrijf, om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, voor de uitvoering van de contractuele relatie, om producten en diensten aan te bieden en om de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en direct marketing kan inhouden.

Uw toestemming voor de gegevensverwerking kan ook een toestemmingsvereiste op het gebied van de gegevensbescherming zijn. Voordat u uw toestemming geeft, lichten wij u in over het doel van de gegevensverwerking en over uw recht op bezwaar.

Als de toestemming ook betrekking zou hebben op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens, zullen wij bij de toestemming daar uitdrukkelijk op wijzen. Een verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 9 van de EU-AVG gebeurt alleen wanneer dit op basis van wettelijke voorschriften vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigde belang om de verwerking uit te sluiten zwaarder weegt dan de verwerking.

In bepaalde gevallen baseren wij de verwerking van uw gegevens ook op een legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, EU-AVG. In dit geval worden gegevens alleen verwerkt als dit dient om onze eigen legitieme belangen of de legitieme belangen van derden te beschermen en als uit een belangenafweging niet is gebleken dat uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan de gegevensverwerking.

6. Overdracht aan derden

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met de juiste toestemming. Anders worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer wij daartoe verplicht zijn vanwege dwingende wettelijke bepalingen (bv. overdracht aan derde instanties, waaronder toezichthoudende instanties of wetshandhavingsinstanties).

7. Ontvangers van de gegevens/categorieën van ontvangers

Wij zorgen er in ons bedrijf voor dat uw gegevens alleen worden ontvangen door personen die deze nodig hebben om de contractuele en wettelijke plichten na te komen.

In individuele gevallen kan het nodig zijn dat wij uw gegevens ook doorgeven aan gelieerde bedrijven, bv. als u via ons centraal sollicitatieportaal solliciteert naar een vacature die door een gelieerd bedrijf wordt geadverteerd.

In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij de uitvoering van hun taken. Met alle dienstverleners zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

8. Overdracht aan derde landen/voornemen tot overdracht aan derde landen.

We geven gegevens alleen door aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als dat nodig is voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen, of als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan dienstverleners en aan bedrijven die tot de groep behoren buiten de Europese Economische Ruimte, namelijk in Zwitserland en de VS.

Met alle dienstverleners zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

9. Duur van de gegevensopslag

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor het betreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee dat een groot aantal opslagtermijnen vereist dat de gegevens nog steeds (moeten) worden opgeslagen. Dat betreft vooral opslagverplichtingen op grond van het handels- of belastingrecht (bv.

Duits Wetboek van Koophandel, Duits Belastingwetboek enzovoort). Als er geen verdere opslagverplichtingen gelden, worden de gegevens routinematig gewist zodra het doel is bereikt.

Bovendien kunnen wij gegevens opslaan als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of als er juridische geschillen ontstaan en wij gebruikmaken van bewijsmateriaal binnen de wettelijke verjaringstermijnen, die tot dertig jaar kunnen oplopen; de reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

10. Veilige overdracht van uw gegevens

Om uw bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, nemen wij gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. In samenwerking met veiligheidsexperts wordt het veiligheidsniveau continu gecontroleerd en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website is altijd versleuteld. Wij bieden HTTPS aan als overdrachtsprotocol voor onze website, waarbij altijd gebruik wordt gemaakt van de nieuwste versleutelingsprotocollen.

Bovendien bieden wij onze gebruikers in de contactformulieren en bij sollicitaties een inhoudelijke versleuteling aan.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bv. via de post).

11. Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

Diverse persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van het contract en voor het nakomen van de daarmee verbonden contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

In bepaalde gevallen moeten gegevens op basis van wettelijke bepalingen verzameld of beschikbaar worden gesteld. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om uw aanvraag te verwerken of de onderliggende contractuele relatie uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

12. Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens wij verwerken, wordt bepaald door de respectieve context: het hangt af van het feit of u bv. online een bestelling doet of een aanvraag doet in ons contactformulier, of dat u ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient.

Houd er rekening mee dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties ook apart op een geschikte plaats kunnen verstrekken, bv. bij het uploaden van sollicitaties of bij een contactverzoek.

a) Bij een bezoek aan onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam van de internetprovider
 • gegevens over de website van waaruit u ons bezoekt (zgn. ‘Referrer’)
 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • het door uw internetprovider toegewezen IP-adres
 • gevraagde bestanden, overgebracht datavolume, downloads/gegevensexport
 • gegevens over de websites die u bij ons oproept, inclusief datum en tijdstip
 • om redenen van technische veiligheid (in het bijzonder ter verdediging tegen pogingen om onze webserver aan te vallen) worden deze gegevens overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder f, EU-AVG opgeslagen.

b) Bij contact met ons verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website is er een contactformulier dat kan gebruikt worden om op een elektronische manier contact met ons op te nemen. Wanneer u via een contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij uw in het kader van het contactformulier opgegeven gegevens voor de contactopname en het beantwoorden van uw vragen en wensen.

Via het contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens:

 • soort verzoek
 • inhoud van het verzoek
 • firma en evt. aantal werknemers
 • aanspreking
 • naam, voornaam
 • contactgegevens

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat u alleen die gegevens moet opgeven die wij dwingend van u nodig hebben (verplichte gegevens) voor de contactopname. Deze zijn het soort verzoek, de inhoud van het verzoek, naam en voornaam en uw e-mailadres. Deze verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een * (asterisk).

Bovendien wordt om technische redenen en voor wettelijke bescherming uw IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel (bv. voor de individuele beantwoording van uw vragen) opgegeven worden.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij de geschikte veiligheidsmaatregelen. Uw verzoek wordt versleuteld aan ons doorgegeven.

Als u zich via e-mail tot ons wendt, zullen wij de in de e-mail vermelde persoonsgegevens alleen verwerken voor de verwerking van uw verzoek. Als u de aangeboden formulieren om contact met ons op te nemen niet gebruikt, vindt er geen verdere gegevensverzameling plaats.

c) Bij het registratieproces verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens.

Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens:

 • aanspreking
 • naam, voornaam
 • geboortedatum
 • leveringsadres
 • factuuradres
 • klantnummer
 • btw-identificatie
 • aantal industriële medewerkers
 • gegevens van de contactpersoon
 • e-mailadres

Registratie is vereist of mogelijk ofwel voor de uitvoering van een contract (via onze onlineshop) met u ofwel voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Er is echter ook een toegang voor gasten voorzien.

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat alleen de voor de registratie vereiste gegevens met een asterisk (*) als verplicht veld zijn gemarkeerd. Deze zijn bv. het e-mailadres en wachtwoord, inclusief de herhaling van het wachtwoord.

Voor bestellingen in onze onlineshop hebben wij voor de levering bovendien ook informatie nodig over het factuuradres (aanspreking, voornaam, achternaam, adres). Als het leveringsadres afwijkt van het factuuradres, moeten bovenstaande gegevens ook voor het leveringsadres verstrekt worden.

Door de registratie op onze website worden bovendien ook het IP-adres van de gebruiker, de datum en het uur van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop ‘Nu registreren’ te klikken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Houd rekening met het volgende: het wachtwoord dat u toekent, wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Werknemers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Zij kunnen u dan ook geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dat geval de functie ‘Wachtwoord vergeten’, waarmee u een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord via e-mail toegestuurd krijgt. Onze werknemers hebben niet het recht om u telefonisch of schriftelijk naar uw wachtwoord te vragen. Geef dus nooit uw wachtwoord door als u dergelijke verzoeken ontvangt.

Na het afsluiten van het registratieproces worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik in de beveiligde klantenzone. Zodra u zich op onze website aanmeldt met uw e-mailadres als gebruikersnaam en uw wachtwoord, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor de acties die u op onze website uitvoert (bv. voor bestellingen in onze onlineshop). Uitgevoerde bestellingen kunnen in de bestellingsgeschiedenis gevolgd worden. Wijzigingen in het factuur- of het leveringsadres kunt u hier invoeren.

Geregistreerde personen kunnen wijzigingen/correcties aan het factuur- of leveringsadres in de bestellingsgeschiedenis zelfstandig doorvoeren. Onze klantendienst voert deze wijzigingen/correcties ook graag voor u door als u contact met hen opneemt. Natuurlijk kunt u de registratie of uw klantenaccount ook weer laten annuleren of verwijderen. Wend u hiervoor tot onze klantendienst.

d) Registratie via Facebook Connect

In plaats van een rechtstreekse registratie op onze website kunt u zich ook via Facebook Connect registreren. Deze dienst wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u kiest voor een registratie via Facebook Connect, en op de knop ‘Login with Facebook’ / ‘Connect with Facebook’ klikt, wordt u automatisch doorgeleid naar het platform van Facebook. Daar kunt u zich met uw gebruikersgegevens aanmelden. Zo wordt uw Facebookprofiel gekoppeld aan onze website of onze diensten. Door deze koppeling krijgen wij toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn onder meer:

 • technische identificatiecode (Facebook-ID)
 • profielfoto
 • volledige naam
 • leeftijdsbereik
 • link naar uw profiel
 • geslacht
 • tijdzone
 • gebruikte taal
 • profielfoto
 • tijdstip van de laatste profielupdate
 • verificatiestatus
 • e-mailadres

Bron: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Van deze informatie gebruiken wij de volgende gegevens om uw account op te zetten, beschikbaar te stellen en te personaliseren:

 • voornaam
 • familienaam
 • e-mailadres
 • technische identificatiecode (Facebook-ID)

Meer informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook. U vindt deze op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

Met de dienstverlener zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

e) Bij online sollicitaties verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Bedankt voor uw interesse voor een baan bij de uvex group. Wij zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en wij verwerken de persoonsgegevens die u in het sollicitatieformulier invoert alleen voor een effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om contact op te nemen tijdens het sollicitatieproces. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.

In het sollicitatieformulier wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • aanspreking
 • titel
 • naam, voornaam
 • adres
 • contactgegevens
 • geboortedatum
 • gewenste positie of activiteit
 • sollicitatievideo (indien gewenst)
 • gewenst salaris
 • beschikbaarheid
 • informatie over hoe u de uvex group kent
 • documenten die u via het portaal uploadt (bv. sollicitatiebrief, cv)
 • bovendien gebruiken wij gegevens die wij rechtmatig hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (bv. professionele netwerken)

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat u alleen die gegevens moet opgeven die wij van u nodig hebben (verplichte gegevens) om uw sollicitatiedocumenten volledig te kunnen beoordelen. Dit zijn: aanspreking, voor- en achternaam, contactgegevens, gewenste positie of activiteit, informatie over hoe u de uvex group kent, evenals uw motivatiebrief en curriculum vitae. Deze verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een * (asterisk). Bovendien wordt om technische redenen en voor wettelijke bescherming uw IP-adres verwerkt.

Zonder deze gegevens kunnen wij uw sollicitatiedocumenten helaas niet raadplegen en zal ons sollicitatiesysteem u in dit geval niet toestaan uw sollicitatiedocumenten te uploaden. U hebt natuurlijk de mogelijkheid om op vrijwillige basis gegevens in uw sollicitatieformulier te vermelden.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij de geschikte veiligheidsmaatregelen. Uw sollicitatiedocumenten worden door ons sollicitatiesysteem versleuteld aan ons doorgegeven.

Wij slaan uw gegevens op voor de hierboven vermelde doeleinden, tot het sollicitatieproces afgesloten is en de betreffende termijnen verstreken zijn – ten laatste zes maanden na de ontvangst van een besluit. Het is echter ook mogelijk dat wij uw sollicitatiedocumenten langer bewaren en met andere vacante betrekkingen die aan uw profiel beantwoorden vergelijken.

Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. U kunt deze geven door het vakje voor het uploaden van uw sollicitatiedocumenten aan te vinken. In dat geval bewaren wij uw gegevens gedurende 12 maanden. Uiteraard kunt u uw toestemming op elk moment zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst intrekken per telefoon via +49 (0)911/9736 1573, per e-mail via recruiting@uvex.de of per post via UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Duitsland.

f) Bij online sollicitaties via Xing verwerken wij bovendien de volgende gegevens:

Als een alternatief voor het gebruik van ons online sollicitatieportaal of voor het rechtstreeks versturen van uw sollicitatie per e-mail of post hebt u de mogelijkheid om via het sociale netwerk Xing met het daar opgeslagen profiel bij ons te solliciteren.

Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, worden de hierboven onder paragraaf 12.e genoemde gegevens verwerkt.

Houd er rekening mee dat hierbij door het sociale netwerk Xing op basis van de eigen belangen van Xing eventueel nog meer gegevens verwerkt worden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Xing, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) Bij nieuwsbrieven verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens verzameld:

 • naam, voornaam
 • selectie ‘Aanmelding als particulier, zakelijke klant, dealer’.
 • e-mailadres
 • het door uw internetprovider toegewezen IP-adres
 • analysegegevens van de ingebedde telpixel (tijdstip van openen van de nieuwsbrief, opgeroepen links)

Het bij het aanmelden voor de nieuwsbrief opgegeven e-mailadres en uw naam worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat alleen het e-mailadres als verplicht veld is gemarkeerd. Bovendien wordt om technische redenen en voor wettelijke bescherming bij het aanvragen van de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief via e-mail gebruiken wij het zogenaamde double-opt-inproces. Dit betekent dat u alleen reclame per e-mail ontvangt als u eerder uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u wilt dat wij de nieuwsbriefdienst activeren. Wij doen dat door u een e-mailmelding toe te sturen, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief op dit e-mailadres wilt ontvangen door te klikken op een link die u per e-mail ontvangen hebt.

U kunt het abonnement natuurlijk op elk moment opzeggen via de afmeldmogelijkheid die in de nieuwsbrief voorzien is, en daarmee uw toestemming intrekken. Verder bestaat er ook de mogelijkheid om zich op elk moment rechtstreeks via onze website uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

In onze nieuwsbrief is ook een zogenaamde telpixel ingebed. Het gaat hierbij om een miniatuurafbeelding die rechtstreeks in de nieuwsbrief ingebed is. Aan de hand van de telpixel kunnen wij de reikwijdte en het succes van een nieuwsbrief statistisch meten. Om deze evaluatie te kunnen uitvoeren, verzamelt de telpixel de volgende gegevens:

 • tijdstip van het openen van de nieuwsbrief
 • opgeroepen links in de nieuwsbrief

Het doel van de telpixel is om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud ervan zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de interesses van de gebruiker.

Als u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief, houdt uw toestemming ook het gebruik van de telpixel in. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief via de afmeldlink of via onze website, worden ook uw gegevens die door de telpixel verzameld werden verwijderd.

h) In de onlineblog verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Op onze website bieden wij geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om commentaar bij onze blogartikelen achter te laten en om te antwoorden op reeds bestaande commentaren. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • commentaar van de gebruiker
 • tijdstip van het commentaar
 • gekozen gebruikersnaam of naam
 • e-mailadres
 • het door uw internetprovider toegewezen IP-adres

Houd er rekening mee dat commentaren in onze blog altijd weergegeven worden met de door de gebruiker gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) en het tijdstip van de invoer.

Het IP-adres wordt bewaard voor de rechtsbescherming van de uvex group, voor het geval dat door een commentaar rechten van derden geschonden worden of illegale inhoud gepost wordt.

Wij geven de in het kader van de blog verzamelde persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het doen gelden of verdedigen van juridische claims door de uvex group.

13. Betalingssystemen (Art. 6, lid 1, onder a, b, EU-AVG), kredietbeoordeling (Art. 6, lid 1, onder f, EU-AVG)

In onze onlineshop kunt u betalen via factuur, kredietkaart, PayPal of domiciliëring (SEPA). Hiervoor worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld om uw bestelling en betalingsverwerking uit te kunnen voeren. Bovendien wordt om technische redenen en voor wettelijke bescherming uw IP-adres verwerkt.

Hierbij wordt het principe van de spaarzaamheid en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat u alleen de gegevens moet opgeven die wij dwingend van u nodig hebben voor uw betalingsverwerking en dus de verwerking van het contract of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Zonder deze gegevens zullen wij het afsluiten van het contract helaas moeten weigeren, omdat wij het dan niet kunnen uitvoeren.

Het door ons gebruikte betalingssysteem gebruikt SSL-versleuteling voor de veilige overdracht van uw gegevens.

Opmerking over betaling via factuur: als u in onze onlineshop voor de betalingswijze factuur kiest, voeren wij een kredietcontrole uit. Hiervoor worden de gegevens die relevant zijn voor de kredietcontrole bij Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung), bij kredietagentschappen of kredietverzekeringsmaatschappijen bepaald om de kredietwaardigheids- of wanbetalingsrisico’s vast te stellen.

Opmerking over betaling via kredietkaart: zoals bij kredietkaartbetalingen gebruikelijk is, worden de kredietkaartgegevens gecontroleerd.

Opmerking over betaling via PayPal: PayPal is een bedrijf van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Wanneer de betrokken persoon tijdens de bestelling in onze onlineshop voor de betalingswijze PayPal kiest, worden de gegevens van de betreffende persoon automatisch aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor deze betalingswijze stemt de betrokken persoon in met overdracht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de afhandeling van het koopcontract zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig die in verband staan met de betreffende bestelling. Details over de gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_BE (voor de rechtspositie vanaf 25/05/2018).

Opmerking over betaling via domiciliëring: zoals gebruikelijk bij domiciliëring, worden uw rekeninggegevens verzameld om het betreffende bedrag van uw rekening af te schrijven.

14. Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

We maken geen gebruik van louter geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen.

15. Cookies (Art. 6, lid 1, onder f, EU-AVG)

Onze website gebruikt op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer en die uw browser bewaart (lokaal op uw harde schijf).

Op basis van onze eigen legitieme belangen (Art. 6, lid 1, onder f, EU-AVG) gebruiken wij technisch noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de werking van de website en voor het waarborgen van de functionaliteit ervan. Bovendien gebruiken wij, eveneens op basis van onze legitieme belangen, cookies waarmee we aan de hand van de standaardtaal van uw webbrowser en aan de hand van uw IP-adres onze website in de taal die voor u waarschijnlijk geschikt is, kunnen weergeven.

Afhankelijk van het doel worden deze cookies permanent – ook na afloop van de sessie – opgeslagen (zgn. permanente cookies, bv. opt-out) of worden ze bij het afsluiten van de browser gewist (zgn. sessiecookies, die slechts geldig zijn gedurende één browsersessie).

Daarnaast plaatsen we met uw toestemming nog meer cookies. Aan de hand van deze cookies kunnen wij een analyse maken van hoe gebruikers onze websites gebruiken. Op die manier kunnen wij de inhoud van de website aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Bovendien geven cookies ons de mogelijkheid om de effectiviteit van een advertentie te meten en deze bijvoorbeeld afhankelijk van de thematische interesses van de gebruiker te laten plaatsen. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a, EU-AVG).

Als u hier uw toestemming gegeven hebt, kunt u deze uiteraard op elk ogenblik zonder opgave van redenen via de opt-outfunctie overeenkomstig paragraaf 23.2 intrekken.

Voor het beheer van de verschillende cookies en tools die in deze website geïntegreerd zijn, gebruiken wij Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags te beheren en in te schakelen via een interface en implementeert daarbij alleen de op de website gebruikte tags en verzamelt zelf geen persoonsgegevens. Het plaatst zelf geen cookies op de eindapparaten. Google Tag Manager heeft echter geen enkele invloed erop of de door hem beheerde tags zelf cookies plaatsen. Als er op domein- of op cookieniveau een deactivering gebeurt, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die via Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt daarnaast cookies op uw eindapparaat natuurlijk ook handmatig deactiveren, beperken of verwijderen via de instellingen van uw browser.

Houd rekening met het volgende: als u het plaatsen van cookies deactiveert, zijn in bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

16. Aanmaak van gebruikersprofielen of gebruik van niet louter functionele cookies (Art. 6, lid 1, onder a, EU-AVG)

Op onze website maken we gebruik van de hieronder beschreven tools en diensten. De wettelijke basis voor het gebruik is uw instemming, die u bij het eerste bezoek aan onze website via de ingebouwde toestemmingsmelding geeft. De details van de gebruikte tools en diensten vindt u in de volgende paragrafen.

U kunt uiteraard uw gegeven toestemming op elk moment intrekken, door ofwel in uw internetbrowser de opgeslagen opt-incookie handmatig of via passende software te verwijderen en onze website daarna opnieuw te laden, ofwel door op een van de opt-outlinks die hieronder in de beschrijvingen van de afzonderlijke tools worden opgegeven te klikken.

a) Gebruik van Facebook Custom Audiences (‘visitor action pixels’)

Deze website gebruikt de zgn. ‘Facebook-pixel’ van het sociale netwerk Facebook, dat beheerd wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, EU-AVG.

Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook in staat om de bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep voor het tonen van advertenties (zgn. Facebook-advertenties of -ads) te bepalen. Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan Facebook- of Instagram-gebruikers te tonen die ook interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites zijn bepaald) die wij aan Facebook doorgeven (zgn. ‘custom audiences’).

De Facebook-pixel wordt, wanneer u onze websites bezoekt, onmiddellijk door Facebook geïntegreerd en kan op uw apparaat een cookie opslaan. Wanneer u bij het bezoek aan onze website al bij Facebook ingelogd bent, of daarna bij Facebook inlogt, wordt dat bezoek aan ons onlineaanbod in uw profiel genoteerd. Deze informatie kan aan uw persoon worden toegewezen met behulp van andere informatie die Facebook over u heeft opgeslagen, bv. als gevolg van het bezit van een account op het sociale netwerk ‘Facebook’.

Aan de hand van de Facebook-pixel kunnen wij verder de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden, doordat wij zien of gebruikers na de klik op een Facebook-advertentie naar onze website worden doorverwezen (zgn. ‘conversion’).

De informatie die via de pixel of de cookie verzameld wordt, kan bovendien door Facebook geaggregeerd worden en de geaggregeerde informatie kan door Facebook voor eigen reclamedoeleinden of voor reclamedoeleinden van derden gebruikt worden. Facebook kan zo bv. uit uw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie gebruiken om reclame te maken voor aanbiedingen van derden. Facebook kan de informatie die via de pixel of de cookie verzameld wordt bovendien verbinden met andere informatie, die Facebook over u verzameld heeft via andere websites en/of in verband met uw gebruik van het sociale netwerk ‘Facebook’, zodat een profiel over u kan worden opgeslagen bij Facebook Ireland Limited. Dit profiel kan gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

Aan de hand van de Facebook-pixel kan bovendien uw gedrag over meerdere websites getraceerd worden, nadat u een Facebook-advertentie gezien of aangeklikt hebt. Dit proces dient om de effectiviteit van de Facebook-advertenties te gebruiken voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen.

Bovendien gebruiken we bij de Facebook-pixel de extra functie ‘extended matching’, waarbij gegevens voor de vorming van doelgroepen (‘custom audiences’ of ‘lookalike audiences’) in gecodeerde vorm naar Facebook worden verzonden.

De verwerking van de gegevens door Facebook gebeurt in het kader van de Facebook-gegevensgebruiksrichtlijn: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie over de Facebook-pixel en de werking ervan vindt u hier: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens aan de VS kunnen worden doorgegeven. Met de dienstverlener zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

b) Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Door de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te leveren voor de beheerder van de website. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Met de dienstverlener zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw geïnformeerde toestemming overeenkomstig Art 6, lid 1, onder a, EU-AVG.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden na 38 maanden gewist of geanonimiseerd.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ en https://policies.google.com/.

U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling van de browsersoftware verhinderen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als een alternatief voor de browseradd-on of binnen browsers van mobiele toestellen klikt u op de hiernavolgende link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website:

Hierdoor wordt een opt-outcookie op uw toestel geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Houd er rekening mee dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code ‘gat._anonymizeIp()’ om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zgn. IP-masking).

c) Gebruik van Google Ads en remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Ads (voorheen Google AdWords) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

Via de bij ons actieve types Display Netwerk, Shopping en Zoeknetwerk worden uw interacties met advertenties die u ziet op Google gemeten. Als u op een van onze door Google geplaatste webadvertenties klikt, wordt een cookie op uw browser opgeslagen. Via deze cookie wordt uw verdere activiteit op het product dat in de advertentie wordt aangeboden gevolgd (conversion tracking). Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de effectiviteit van onze reclamecampagnes meten.

Daarbij worden de volgende gegevens over u verzameld: een uniek ID, het aantal/de frequentie van de aan u geleverde advertenties (ad impressions) en de acties/kliks die u uitvoert.

Bovendien gebruiken wij de remarketingfunctie binnen de Google Ads-dienst. Met de remarketingfunctie kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google-reclamenetwerk (in Google Search of op YouTube, zgn. ‘Google Ads’ of op andere websites) advertenties presenteren op basis van hun interesses. Hiervoor wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bv. voor welke aanbiedingen de gebruiker interesse heeft getoond, om de gebruikers ook na hun bezoek aan onze website op andere sites gerichte advertenties te laten zien. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Dit nummer, bekend als een ‘cookie’, wordt gebruikt om de bezoeken van die gebruikers te volgen. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald eindapparaat te identificeren, en niet om een persoon te identificeren.

De Google Tag Manager dient om verschillende tags te beheren en te controleren. Hiervoor wordt een cookie in uw browser geplaatst. De Tag Manager beheert alleen andere tags en verzamelt zelf geen gegevens.

Het gebruik van Google-tools gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder a, EU-AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door op de link https://adssettings.google.com te klikken. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het cookie geplaatst werd; herhaal het proces indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-outcookie wist, wordt er weer naar uw toestemming voor de gegevensoverdracht gevraagd.

U kunt bovendien uw browser configureren om advertenties van derden te voorkomen. U kunt dit ook doen met behulp van een bijbehorende plug-in voor de meestvoorkomende webbrowsers, die u via https://support.google.com/ads/answer/7395996 kunt downloaden en installeren, om de tracking door Google permanent uit te schakelen.

Uw gegevens worden aan Google overgedragen ter evaluatie. Als u een account hebt bij Google, kan Google de gegevens die verkregen worden uit de tracking ook samenvoegen.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Met de dienstverlener zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

De via dit proces verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor onze doeleinden. Bij ons is dat het geval na 12 maanden.

Meer informatie over Google en het privacybeleid van Google vindt u op: www.google.com/privacy/ads/

d) Gebruik van Google AdSense

Deze website maakt gebruik van de onlinedienst Google AdSense van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

Deze dienst maakt de plaatsing van advertenties op sites van derden mogelijk, door op sites van derden advertenties weer te geven die overeenkomen met de inhoud van de betreffende site van derden. Bovendien wordt door het genereren van individuele gebruikersprofielen een op de interesses gerichte aanpak van de websitegebruiker mogelijk.

Door het gebruik van Google AdSense is het voor ons dus mogelijk om op onze website advertenties op maat te tonen.

Voor de uitvoering van Google AdSense worden cookies gebruikt die op het eindapparaat van de gebruiker geplaatst worden, aan de hand waarvan Google het gebruik van onze website door de websitebezoeker kan analyseren. Bij elk bezoek aan onze website of de subpagina’s ervan, waarop Google AdSense geïntegreerd is, wordt de internetbrowser van de gebruiker gevraagd om persoonsgegevens, zoals het IP-adres, aan Google door te geven. Dat maakt het voor Google onder meer mogelijk om de herkomst van de bezoekers te bepalen en op basis daarvan commissieberekeningen uit te voeren.

Google AdSense gebruikt bovendien zogenaamde telpixels, in de website geïntegreerde miniatuurafbeeldingen om analyses van de logbestanden ten behoeve van statistische evaluaties mogelijk te maken. Met behulp van deze evaluaties kan Google bv. vaststellen of, wanneer en hoelang een website door een gebruiker geopend werd of op welke links de gebruiker geklikt heeft. Hierdoor kunnen we ook de stroom van bezoekers van onze website volgen.

Als de Google AdSense-cookie op uw eindapparaat opgeslagen wordt, worden persoonsgegevens zoals bv. uw IP-adres en verdere gegevens die nodig zijn voor het verzamelen en het factureren van de getoonde reclame-inhoud, overgedragen naar de servers van Google, die zich voornamelijk in de VS bevinden. Bovendien worden deze gegevens door Google ook aan derden overgedragen. Met de dienstverlener zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

Als u een account hebt bij Google, kan Google de gegevens die verkregen worden uit de tracking ook samenvoegen.

Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u op de volgende link: https://www.google.nl/intl/nl/adsense/start/. Het privacybeleid van Google vindt u op: www.google.com/privacy/ads/ .

Het gebruik van Google-tools gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder a, EU-AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door op de link adssettings.google.com te klikken. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het cookie geplaatst werd, herhaal het proces indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-outcookie wist, wordt er weer naar uw toestemming voor de gegevensoverdracht gevraagd.

U kunt bovendien uw browser configureren om advertenties van derden te voorkomen. U kunt dit ook doen met behulp van een bijbehorende plug-in voor de meestvoorkomende webbrowsers, die u hier https://support.google.com/ads/answer/7395996 kunt downloaden en installeren, om de tracking door Google permanent uit te schakelen.

17. Sociale plug-ins van sociale netwerken

Op deze website zijn verschillende plug-ins van sociale netwerken geïntegreerd. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook en de ‘Delen’-knoppen van verschillende netwerken.

Als u een van de geïntegreerde socialemediacomponenten gebruikt, wordt hierdoor een rechtstreekse verbinding met het betreffende sociale netwerk gemaakt. De inhoud van de plug-ins wordt dan door het betreffende sociale netwerk direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd.

De integratie van deze plug-ins gebeurt op onze website telkens met behulp van de zgn. ‘Shariff-oplossing’, die ontwikkeld is door het computertijdschrift c't. Dit betekent:

Vele socialemediacomponenten verzenden gebruikersgegevens bij elke opgevraagde pagina en voorzien sociale netwerken zo van nauwkeurige informatie over uw surfgedrag (user tracking). Daarvoor moet u niet aangemeld of lid van het netwerk zijn.

De socialemediacomponenten van Shariff leggen pas direct contact tussen het sociale netwerk en de websitebezoeker wanneer deze laatste actief op de knop klikt. Meer informatie hierover vindt u op www.heise.de.

Door de betreffende knop te activeren, verklaart u dat u akkoord gaat met de gegevensverzameling en -overdracht aan het betreffende sociale netwerk. U kunt die toestemming op elk moment via de website van het betreffende sociale netwerk intrekken.

Door het activeren van de plug-in ontvangt het betreffende sociale netwerk de informatie die u op de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u ingelogd bent bij het sociale netwerk, kan dit vanaf dat moment het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen, zelfs als u de knop geen tweede maal gebruikt. Bij interactie met de plug-in, bv. als u nog eens op de ‘Vind ik leuk’-knop drukt of een commentaar invoert, wordt de overeenkomstige informatie door uw browser direct aan het betreffende sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen.

Ook als u geen account hebt, kan het betreffende netwerk gegevens over u verzamelen, bv. het IP-adres.

Als u niet wilt dat een sociaal netwerk gegevens over u verzamelt via onze website, moet u zich afmelden bij het netwerk voordat u onze website bezoekt. Daarnaast kunt u ook door add-ons geschikte blockers voor uw browser installeren.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van socialemediacomponenten in de regel een gegevensoverdracht naar de VS of andere landen buiten de EU gebeurt Met de betreffende dienstverleners zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

a) Integratie van componenten van het netwerk Twitter

Ons onlineaanbod gebruikt componenten (hier: ‘Twitter-knop’) van het sociale netwerk Twitter, dat beheerd wordt door Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ierland (‘Twitter’).

Als u een van onze websites bezoekt die zo'n knop bevat, kan uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Twitter wanneer de knop actief is. De inhoud van de knop wordt dan door Twitter direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd. Wij hebben in dat geval geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat uw IP-adres mee geregistreerd wordt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/nl/privacy.

b) Integratie van componenten van het netwerk Instagram

Ons onlineaanbod gebruikt componenten (hier: ‘Insta-knop’) van het sociale netwerk Instagram, dat beheerd wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’).

Als u een van onze websites bezoekt die zo'n knop bevat, kan uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Facebook wanneer de knop actief is. De inhoud van de knop wordt dan door Facebook direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd. Wij hebben in dat geval geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat uw IP-adres mee geregistreerd wordt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integratie van componenten van het netwerk LinkedIn

Ons onlineaanbod gebruikt componenten (hier: ‘LinkedIn-plug-in’) van het sociale netwerk LinkedIn, dat beheerd wordt door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (‘LinkedIn’).

Als u een van onze websites bezoekt die zo'n knop bevat, kan uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van LinkedIn wanneer de knop actief is. De inhoud van de knop wordt dan door LinkedIn direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd. Wij hebben in dat geval geen invloed op de omvang van de gegevens, die LinkedIn met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat uw IP-adres mee geregistreerd wordt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door LinkedIn, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Via de link https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls kunt u zich afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden en andere LinkedIn-diensten.

d) Integratie van componenten van het netwerk Pinterest

Ons onlineaanbod gebruikt componenten (hier: ‘Pinterest-plug-in’) van het sociale netwerk Pinterest, dat beheerd wordt door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (‘Pinterest’).

Als u een van onze websites bezoekt die zo'n knop bevat, kan uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Pinterest wanneer de knop actief is. De inhoud van de knop wordt dan door Pinterest direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd. Wij hebben in dat geval geen invloed op de omvang van de gegevens die Pinterest met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat uw IP-adres mee geregistreerd wordt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy/.

e) Integratie van componenten van het netwerk Xing

Ons onlineaanbod gebruikt componenten (hier: ‘Xing-plug-in’) van het sociale netwerk Xing, dat beheerd wordt door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland (‘Xing’).

Als u een van onze websites bezoekt die zo'n knop bevat, kan uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Xing wanneer de knop actief is. De inhoud van de knop wordt dan door Xing direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd. Wij hebben in dat geval geen invloed op de omvang van de gegevens die Xing met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat uw IP-adres mee geregistreerd wordt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Xing, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Integratie van componenten van het videoportaal YouTube

Ons onlineaanbod gebruikt componenten (hier: ‘YouTube-plug-in’) van het videoportaal YouTube, dat beheerd wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

Als u een van onze websites bezoekt die zo'n plug-in bevat, kan uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google wanneer de plug-in actief is. De inhoud van de knop wordt dan door Google direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd. Bovendien wordt de YouTube-server verteld welke van onze sites u hebt bezocht.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=du&gl=du.

g) Integratie van componenten van het videoportaal Vimeo

Ons onlineaanbod gebruikt componenten (hier: ‘Vimeo-plug-in’) van het videoportaal Vimeo, dat beheerd wordt door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS (‘Vimeo’).

Als u een van onze websites bezoekt die zo'n plug-in bevat, kan uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Vimeo wanneer de plug-in actief is. De inhoud van de video wordt dan door Vimeo direct overgedragen aan uw browser en door de browser in de website geïntegreerd. Bovendien wordt de Vimeo-server verteld welke van onze sites u hebt bezocht.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Vimeo vindt u in de privacyverklaring van Vimeo: https://vimeo.com/privacy. Instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u via de volgende link: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Geïntegreerde afbeeldingen

In onze website zijn afbeeldingen van Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland, geïntegreerd.

De afbeeldingen van Getty worden in onze website via een zgn. embedcode (HTML-code) geïntegreerd. Deze embedcode zorgt ervoor dat gelijktijdig met het laden van de website de gewenste inhoud van een externe server geladen wordt en aan de gebruiker getoond wordt op de bezochte website. Deze externe inhoud wordt dus onmiddellijk bij het oproepen van onze website mee geladen.

Om de externe server in staat te stellen de gevraagde inhoud aan de gebruiker te leveren, moet het IP-adres van de betreffende gebruiker worden doorgegeven, zodat de beheerder van de externe server dit kan registreren en eventueel voor eigen doeleinden kan gebruiken. Daarnaast verzamelt Getty Images eventueel verdere gegevens, zoals bv. van welke gebruiker het verzoek kwam, het gebruikte browsertype of de browsertaal.

Houd er rekening mee dat de uvex group geen invloed heeft op welke gegevens Getty Images naast het IP-adres nog verzamelt en voor welke eigen doeleinden deze gegevens gebruikt worden.

Meer informatie over de integratie van afbeeldingen via Getty Images vindt u op de website https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US. Informatie over de gegevens die Getty Images verzamelt en gebruikt, vindt u in het privacybeleid van Getty Images: https://www.gettyimages.nl/company/privacy-policy.

19. Webfonts

Voor de uniforme weergave van lettertypen gebruikt onze website zgn. webfonts, lettertypen die bij het oproepen van de site door de browser uit een externe bron geladen worden en tijdelijk in de cache van de browser opgeslagen worden. Op die manier wordt gegarandeerd dat onze website op alle eindapparaten onafhankelijk van de gebruikte browser uniform en goed leesbaar wordt weergegeven.

De aanbieder van de hier gebruikte webfonts is Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (‘Monotype’), als beheerder van de site www.fonts.com.

Om de webfonts te kunnen laden en weergeven, moet de betreffende browser een verbinding maken met de servers van fonts.com. Hierdoor wordt de aanbieder ervan op de hoogte gesteld dat onze website via het IP-adres van uw browser wordt benaderd.

De wettelijke basis voor het gebruik van webfonts is Art. 6, lid 1, onder f, EU-AVG (legitiem belang).

Als uw browser de weergave van webfonts niet ondersteunt, worden in plaats daarvan standaardlettertypen van uw eindapparaat gebruikt, wat tot een vermindering van de weergavekwaliteit kan leiden.

Monotype heeft op zijn website meer informatie over de gegevensverwerking door fonts.com gepubliceerd: www.fonts.com/info/legal en www.fonts.com/info/legal/privacy

Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de vraag of en hoe fonts.com uw gegevens voor eigen doeleinden gebruikt.

20. Links naar sociale media

Op onze website vindt u links naar de socialemediadiensten van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Instagram. Links naar de websites van de socialemediadiensten zijn te herkennen aan het betreffende bedrijfslogo. Als u deze links volgt, hebt u toegang tot de bedrijfswebsites van de uvex group bij de desbetreffende socialemediadienst. Als u op een link klikt naar een socialemediadienst, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van de socialemediadienst. Aan de servers van de socialemediadienst wordt hiermee meegedeeld dat u onze website bezocht hebt. Daarnaast worden er nog meer gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de socialemediadienst. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • adres van de website waarop zich de geactiveerde link bevindt
 • datum en tijdstip waarop de website werd bezocht of de link werd geactiveerd
 • informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • IP-adres

Als u op het moment dat de link wordt geactiveerd al bent ingelogd bij de betreffende socialemediadienst, kan de aanbieder van de socialemediadienst mogelijk uw gebruikersnaam en eventueel zelfs uw echte naam uit de verzonden gegevens bepalen en deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de socialemediadienst toewijzen. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijk gebruikersaccount uitsluiten, als u zich eerder bij uw gebruikersaccount afmeldt.

De servers van de socialemediadiensten bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen door de aanbieder van de socialemediadiensten daarom ook in landen buiten de Europese Unie verwerkt worden. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan een wetgeving inzake gegevensbescherming, die in het algemeen niet in dezelfde mate bescherming biedt aan persoonsgegevens als in de lidstaten van de Europese Unie.

Wij hebben geen invloed op de omvang, de wijze en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de socialemediadiensten. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de op onze website geïntegreerde socialemediadiensten vindt u in het privacybeleid van de betreffende socialemediadienst.

21. Links naar andere aanbieders

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar het onlineaanbod van andere bedrijven. Voor zover er links naar websites van andere aanbieders beschikbaar zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud ervan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid aanvaard worden. Voor de inhoud van deze sites is de betreffende aanbieder of beheerder van de sites verantwoordelijk.

De gelinkte sites worden op het ogenblik van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare inbreuken. Illegale inhoud was op het ogenblik van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsovertreding niet redelijk. Wanneer wij kennisnemen van een dergelijke wetsovertreding, zullen dergelijke links verwijderd worden.

22. Online aanbiedingen voor kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring indienen zonder toestemming van ouders of voogden. Wij willen ouders en voogden aanmoedigen om actief deel te nemen aan de onlineactiviteiten en -belangen van hun kinderen.

23. Privacybeleid/informatie over gegevensbescherming in sociale media

De uvex group is aanwezig op sociale media, in dit geval Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest en LinkedIn. Voor zover wij controle hebben over de verwerking van uw gegevens, zorgen wij ervoor dat de geldende regels voor de gegevensbescherming nageleefd worden.

Hierna vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met onze websites.

a) Naam en adres van de persoon die voor het beheer verantwoordelijk is

Buiten de uvex group, zijn de volgende contactpunten verantwoordelijk voor de websites van het bedrijf in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) en voor andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming:

 • Facebook :
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
 • Instagram :
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
 • YouTube :
  Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
 • Xing :
  New York SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland
 • Pinterest :
  Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland
 • LinkedIn :
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

U gebruikt deze platforms en hun functies echter op eigen verantwoordelijkheid. Dit geld met name voor het gebruik van de interactieve functies (bv. commentaren, delen, beoordelen).

Houd er rekening mee dat uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Met alle aanbieders zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming afgesloten.

b) Doel en rechtsbasis

Wij onderhouden zelf de fanpagina’s om met de bezoekers van deze sites te communiceren en hen via deze weg over onze aanbiedingen te informeren.

Daarnaast verzamelen wij gegevens voor statistische doeleinden, om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en ons aanbod aantrekkelijker te maken. De gegevens die hiervoor nodig zijn (bv. het totale aantal bekeken websites, activiteiten en gegevens van bezoekers, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en aan ons ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op het genereren en het presenteren ervan.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door de aanbieders van de sociale media, maar ook door de uvex group, voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Het is dus mogelijk dat er bv. op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses gebruiksprofielen aangemaakt worden. Op die manier kunnen onder andere advertenties die aan uw interesses beantwoorden, geplaatst worden binnen en buiten de platforms. Hiervoor worden in de regel cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk daarvan kunnen ook gegevens die niet direct op uw eindapparaten verzameld worden in uw gebruiksprofielen opgeslagen worden. De opslag en analyse vindt ook plaats tussen de apparaten. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, als u geregistreerd bent als lid en aangemeld bent bij de betreffende platforms.

Wij verzamelen en verwerken daarnaast geen persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens door de uvex group gebeurt op basis van ons legitiem belang bij effectieve informatie en communicatie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, EU-AVG.

Als u wordt gevraagd om uw toestemming voor de gegevensverwerking, d.w.z. als u uw toestemming geeft door het bevestigen van een knop of iets dergelijks (opt-in), is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, onder a, artikel 7 EU-AVG.

c) Uw rechten/mogelijkheid om bezwaar te maken

Als u lid bent van een sociaal netwerk en u niet wilt dat het netwerk via onze website informatie over u verzamelt en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsinformatie bij het betreffende netwerk, moet u

 • zich vóór uw bezoek aan onze fanpagina bij het betreffende netwerk afmelden,
 • de cookies op het apparaat verwijderen en
 • uitloggen uit uw browser en opnieuw opstarten.

Na een nieuwe aanmelding bent u voor het netwerk opnieuw als een bepaalde gebruiker herkenbaar.

Voor een gedetailleerde presentatie van de betreffende verwerkingen en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de informatie in de volgende links:

In het algemeen hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: recht op inzage; recht op rectificatie; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op bezwaar; recht op overdraagbaarheid van gegevens; recht om een klacht in te dienen over een onwettige verwerking van uw persoonsgegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Aangezien de uvex group echter geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens heeft, moet u zich bij het indienen van de klacht rechtstreeks tot de aanbieders van de sociale media richten, aangezien zij toegang hebben tot de persoonsgegevens van hun gebruikers en overeenkomstige maatregelen kunnen nemen en informatie kunnen verschaffen.

d) 

Als u toch hulp nodig zou hebben, proberen wij u natuurlijk te ondersteunen. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, zoals hierboven aangegeven. Opmerkingen over het auteursrecht en het artistiek auteursrecht.

Als u foto's, teksten, plannen, video's, muziek etc. op onze website wilt publiceren, moet u weten dat u daardoor mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.